Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

OZ máj 2021

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 24.5.2021

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rapovciach konaného dňa 24.5.2021

 

1/Otvorenie

 

Starosta obce:

Prívítal prítomných členov poslaneckého zboru, zamestnancov obecného úradu a všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach zvolaného v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňujú všetci poslanci, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je zasadnutie uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci:  Balog Róbert, Gaál Ivan, Juhászová Marcela,  Palčová Ľubica, Bozová Angelika, Baumann Karol, Ing. Mário Segeč

 

Návrh programu, ktorým by sa malo dnešné rokovanie riadiť.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení,  návrhovej komisie a určenie    

    zapisovateľky pre zasadnutie OZ

3. Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.

5. Informácie starostu obce

6. Zastavovacia štúdia IBV – Rapovce

7. Informácia o upozornení prokurátora podľa zákona 153/2001 Z. z.

8. Nadobudnutie majetku štátu v správe železníc

9. Dohoda o zriadení Spoločného DHZ Obce Mučín a Obce Rapovce  

                      10. Rôzne  

                               - naloženie s motorovým vozidlom Obce – Seat

                                       

                     11.  Diskusia

                     12.  Návrh na uznesenie 

                     13.  Záver zasadnutia OZ

 

Ad 3.: K predloženému programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, preto sa rokovanie obecného zastupiteľstva riadilo týmto schváleným  programom, ktorý bol jednomyselne schválený.

 

Ad 1.: Zahájenie rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach vykonal Ing. Sóky, starosta obce.

Ad 2.:  Starosta prítomným navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Balog Róbert, Baumann Karol. K predloženému návrhu prítomní nemali pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, jednomyselne schválili tento návrh. Za overovateľov zápisnice a uznesení starosta navrhol Palčovú Ľubicu a Juhászovú Marcelu. K predloženému návrhu nemali prítomní pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, jednomyselne schválili tento návrh.  Za zapisovateľku určil starosta Darinu Šüliovú.

Ad 6.: Zastavovacia štúdia IBV – Rapovce – starosta prítomných požiadal, aby sa prerokoval hneď na začiatku, pretože na rokovanie zastupiteľstva prišiel aj pán Várady, ktorý túto zastavovaciu štúdiu IBV – Rapovce na prerokovanie predložil. Predkladateľ prítomných informoval o tom, že v štúdii, ktorú predložil je zakreslené rozšírenie a vytvorenie ulice, inžinierske siete ako aj prístupovú komunikáciu vybuduje predkladateľ, predbežne sú v štúdii vyznačené jednotlivé parcely, jeden pozemok by mal mať cca 1 000 m2. K tomu starosta uviedol, že sa aktualizuje projekt na ČOV, zatiaľ by museli mať svoje žumpy všetci. Pán Várady uviedol, že obec sa rozvíja, je to pre podporu obce. Ivan Gaál uviedol, že problémom sú v obci a budú aj pri tejto výstavbe žumpy. Pán Várady poukázal na to, že toto je problémom celého Slovenska nielen našej obce. Starosta uviedol, že keby bola fungujúca ČOV, tak obec by riešila obstaranie auta na ťahanie žúmp a vypúšťalo by sa do ČOV. Po oboznámení sa s predloženou štúdiou pán Várady z rokovania OZ odišiel. Starosta tiež prítomných oboznámil, že ohľadne tejto štúdie bol na stavebnom úrade, urobil si prieskum aj na iných úradoch, ktoré majú s takýmto zámerom niečo dočinenia. Keďže obec nemá spracovaný územný plán, majiteľom pozemkov je pán Várady, aj bez súhlasu môže stavať ulicu. Ivan Gaál uviedol, že sú developeri a aj tak sa stane ak majiteľ pozemku chce vytvoriť ulicu, tak ju vytvorí, pôda je tu len bude mať iného majiteľa, teraz nie je nič zvláštne, že pôda má aj zahraničných majiteľov, cudzinci dostávajú povolenie z tretích krajín na bývanie u nás na Slovensku. Angelika Bozová poukázala na skutočný veľmi zlý stav cesty v Petöfiho ulici, cesta je v dezolátnom stave, je potrebné s tým niečo riešiť.  Karol Baumann dodal, že takto sa to deje po celej republike. Ing. Mário Segeč sa opýtal, že čia bude po vybudovaní ulica. Na základe všetkých prerokovaných skutočností všetci prítomní poslanci schválili jednomyselne predloženú štúdiu. 

Ad 4.:  Ing. Sóky Ladislav, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ - uznesenia sú splnené resp. sa plnia. K pasportu dopravného značenia v obci informovala Miroslava Ágoštonová o tom, že na budúce zasadnutie OZ príde spracovateľ pasportu odprezentovať jeho návrh, Ivan Gaál požiadal, aby bol poverený rokovaním s dodávateľom spracovania tohto projektu pri jeho spracovaní. Všetci prítomní jednomyselne schválili tento predložený návrh. K žiadosti Ľ. Palčovej o odpustenie nájomnu za mesiace 10-12/2020, bolo požadované predloženie dokladov o priznaní príspevku z ÚPSVaR, do rokovania OZ však na úrad neboli predložené, preto nie je možné tento bod prerokovať ani na tomto zasadnutí. Ľ. Palčová uviedla, že donesie novú žiadosť aj s požadovanými údajmi.

Ad 5.: Starosta obce informoval prítomných o činnosti od posledného zasadnutia zastupiteľstva a tiež informoval o potrebnách ktoré je nevyhnuté v tomto období zabezpečiť a vykonať.

Čo sa týka oddychovej zóny, ktorá sa má vybudovať v tomto roku – dostali sme finančné prostriedky vo výške 3 500 € aj na vojnový pomník, starosta navrhol prítomným, že by sa dala urobiť kalkulácia na opravu Hlavnej ulice od M. Číka po obecný dom, parkovisko pri pošte a pred obecným úradom.

Poukázal tiež na vchod a cestu v cintoríne po hlavný kríž, odporučil aby sa cesta vyasfaltovala resp. navrhol tiež položiť dlažbu. Je potrebné spracovať návrh a kalkuláciu.

Stav prípravy výstavby novej MŠ – už je vytendrovaná firma, ktorá bude realizovať verejné obstarávanie.

Ad 7 .:

Starosta prítomných informoval o upozornení prokuráta na porušenie § 9, ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov. Prítomní toto upozornenie zobrali na vedomie jednomyselne s tým, že je potrebné pri majetku obci a nakladaní s ním postupovať správne podľa uvedeného zákona.

Ad 8.:

Ďalším bodom rokovania bolo prerokovanie nadobudnutia majetku ŽSR do majetku obce podľa ponuky ŽSR. K tomuto bodu hlasovali všetci poslanci per rollam v marci 2021 za nadobudnutie, no k tomuto prerokovaniu boli uvedené okrem súhlasu s nadobudnutím majetku ŹSR do majetku obce nasledovné skutočnosti:

Marcela Juhászová uviedla, že budova bola zabezpečená, no dnes je v zlom stave nakoľko ju poškodili vandali. Ivan Gaál sa opýtal, že po prechode vlastníckych práv na obec či sa to bude riešiť aj s Novolandiou. Starosta odpovedal, že áno.

Ad 9.:

Dohoda o zriadení Spoločného DHZ Obce Mučín a Obce Rapovce bola tiež predmetom hlasovania per rollam v marci 2021. Pretože bolo hlasovanie aj s pripomienkami, na tomto rokovaní sa opakovane otvorila táto dohoda. Prítomní navrhli a jednomyselne schválili, aby úhrada z Obce Mučín pre Obec Rapovce bola v čiaske za každého občana Mučína na trvalom pobyte podľa počtu vykazovaného štatistickým úradom. V tomto znení požiadame Mučín o prepracovanie dohody.

Ad. 10.:

Starosta prítomných informoval o potrebe doriešiť naloženie s osobným MV Seat Inka, ktoré je majetkom obce, ale MV je veľmi opotrebované fyzicky a má záujem si ho odkúpiť Baláž Mário. Prítomní jednomyselne schválili tento postup naloženia s MV Seat Inka.

Ďalej starosta prečítal žiadosť Prídomových záhradkárov o finančnú podporu. Predsedom je Ivan Gaál, ktorý uviedol, aké aktivity májú a informoval, že celookresná výstava sa bude konať v Rapovciach. Prítomní jednomyselne odsúhlasili sumu 500 € na dotáciu.

Marcela Juhászová poukázala na dezolátny stav cesty na križovatke Zelená a Kvetná pri dome rodiny Petrášovej, s tým, že rodina Petrášová by súhlasila s tým, že by si nevybudovali plot pred domom, ale navrhujú spojiť chodník končiaci pri dome Illéša a začínajúci pri záhrade rodiny Petrášovej, aby bol celistvý a riešiť šachtu, ktorá sa nachádza na pozemku rodiny Petrášovej.

Angelika Bozová upozornila, že pán Izrael púšťa žumpu do jarku, problémy spôsobuje pani Daubnerovej. Pani Daubnerová nech podá na Obec sťažnosť resp. podnet k riešeniu tejto situácie.

Starosta poukázal aj na skutočnosť, že pred domom Ondreja Bednára stojí v járku stále voda a inde nie, je potrebné preveriť stav kanalizácie pred týmto domom.

Starosta prítomných oboznámil so žiadosťou pani Číkovej Alžbety st. zo Zelenej ul., že pán Alabán si zahradil priestor za bytovkou č. 31 a ona musí obchádzať dookola.

Marcela Juhászová na to odpovedala, že ten pozemok je vo vlastníctve MUDr. Mišánika a Kováčovej a pán Alabán si ho od vlastníkov prenajal.

Ivan Gaál upozornil na to, že možno aj tá časť pozemku je prenajatá pre Agrodružstvo, je potrebné to pozrieť a zosúladiť.

Ad 11.: Diskusia prebiehala pri každom bode rokovania a v diskusii sa opýtala Angelika Bozová, či dostaneme nové auto pre DHZ. Starosta odpovedal, že máme prisľúbené, ale všade naokolo už dostali aj tam, kde nemajú požiarnu zbrojnicu, verí že dostaneme aj my tak, ako máme prisľúbené.

Ad 12.: Prítomných oboznámila s návrhom na uznesenie návrhová komisia, návrh bol jednomyselne príjatý.

Ad 12.: Záver - pretože boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Sóky Ladislav sa prítomným poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

 

V Rapovciach, 24.5.2021

 

 

Zapísala: Darina Šüliová

 

 

 

Overovatelia zápisnice:     Palčová Ľubica                                .....................................

                         

            

                             Juhászová Marcela                          .....................................                                      

 

 

 

 

                                                                               Ing. Ladislav Sóky

                                                              starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie

z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach,

konaného dňa 24.5.2021

 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

 

I. Konštatuje, že:

1.    Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, rokovanie OZ v Rapovciach je uznášania schopné

II. Berie na vedomie:

1.    Všeobecné informácie podané starostom obce o dianí od posledného OZ

2.    Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ – uznesenia sú splnené resp.sa plnia

3.    Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

4.     

 

III. Schvaľuje:

       1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

        2. Návrhovú komisiu v zložení: Róbert Balog, Karol Baumann, overovateľov zápisnice

            a uznesení v zložení: Ľubica Palčová, Marcela Juhászová

        3. Zastavovaciu štúdiu IBV Rapovce predloženú pánom Váradym Róbertom

        4. Vypracovať  kalkuláciu na opravu časti komunikácie Hlavnej ul. (od M.Číka po KD), 

            parkoviska pred poštou a pred kultúrnym domom

        5. Vypracovať kalkuláciu a projekt na cestu v cintoríne

        6. Nadobudnutie predmentého majetku ŽSR do vlastníctva Obce Rapovce za podmienok,

           ktoré boli uvedené v oznámení ŽSR č. 45/2020/SM-Rá zo dňa 28.12.2020.

        7. Odpredaj MV Seat Inka

        8. Dotáciu pre Prídomových záhradkárov vo výške 500 €.

        9. Vypracovať kalkuláciu na opravu komunikácie na ul. Zelenej

IV. Neschvaľuje:

 

V. Poveruje:

     1.  Ivana Gaála zastupovaním Obce Rapovce na rokovaniach a spoluprácou s dodávateľom pri

          vypracovaní pasportu dopravného značenia v obci.

     2. Ing. Ladislava Sókyho, starostu obce rokovať s Obcou Mučín o úprave sumy v dohode na 1€

         za občana obce Mučín s trvalým pobytom podľa vykazovania štatistického úradu  

     3. Ing. Ladislava Sókyho, starostu obce, preveriť možnosť spojenia chodníka pred domom    

         rodiny Petrášovej na Zelenej ulici, doriešiť  obecnú  šachtu nachádzajúcu sa na pozemku

         rodiny Petrášovej

 

V. Odročuje:

1.    Schválenie uzatvorenia dohody o zriadení spoločného DHZ s Obcou Mučín

2.    Žiadosť Ľubice Palčovej o odpustenie nájmu

 

VI. Ukladá:

1. Pri nakladaní s majetkom obce postupovať v súlade so zákonom 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov v celom rozsahu

Termín: ihneď a trvalo                                 Zodpovední: zamestnanci obce

2. Oznámiť dodávateľovi návrhu pasportu dopravného značenia obce, že za obec bude s ním rokovať Ivan Gaál.

Termín: ihneď                                              Zodpovední: Darina Šüliová

 

3. Upozorniť p. Váradyho R. na poškodzovanie cesty na Petöfiho ulici

Termín: ihneď                                           Zodpovední: Darina Šüliová

4. Opakovane vyzvať p. Váradyho R. na doriešenie platieb za TKO v bytovke Zelená 21

Termín: ihneď                                           Zodpovední: Darina Šüliová

5. Prešetriť stav vypúšťania žumpy rodinou Izraelových

Termín: ihneď                                           Zodpovední: Ronald Sanislo

6. Preveriť stav kanalizácie pre domom Ondreja Bendára

Termín: ihneď                                           Zodpovední: Ronald Sanislo

 

 

VII. Určuje:

1.    Za zapisovateľku Darinu Šüliovú

   

 

 

V Rapovciach, 24.5.2021

Zapísala: Darina Šüliová

 

Overovatelia uznesení:      Palčová Ľubica                         .....................................

                    

                                           Juhászová Marcela                  .....................................                                       

                                                          

                                                                      

                                                                       Ing. Ladislav Sóky

                                                                          starosta obce

Samospráva

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:2
TÝŽDEŇ:629
CELKOM:194753

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:37

Slnko zapadá:19:42

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5