Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

OZ december 2020

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 16.12.2020

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rapovciach konaného dňa 16.12.2020

 

1/Otvorenie  

 

Starosta obce:

Prívítal prítomných členov poslaneckého zboru, zamestnancov obecného úradu a všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach zvolaného v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je zasadnutie uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci:  Balog Róbert, Gaál Ivan, Juhászová Marcela,  Palčová Ľubica

Ospravedlnení :  Bozová Angelika, Baumann Karol, Ing. Mário Segeč

 

Návrh programu, ktorým by sa malo dnešné rokovanie riadiť.

Program:

1.      Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení,  návrhovej komisie a určenie zapisovateľky pre zasadnutie OZ

3.      Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva

4.    Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.

5.    Informácie starostu obce

6.      Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023

7.      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023

8.      Rozpočtové opatrenie k rozpočtu na rok 2020  

9.      Plán činnosti HK na I. polrok 2021 

                10. Rôzne  

                       - spolupráca na príprave integrovanej územnej stratégie

                       - odkúpenie pozemkov do majetku Obce Rapovce za ZŠ

                       - schválenie výstavby novej ulice v obci – Róbert Várady                            

               11.  Diskusia

               12.  Návrh na uznesenie 

               13. Záver zasadnutia OZ

        K predloženému programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, preto rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadilo týmto schváleným  programom.

 

Ad 1.: Zahájenie rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach vykonal Ing. Sóky, starosta obce.

Ad 2.:  Za overovateľov zápisnice a uznesení starosta navrhol poslancov Palčová Ľubica, Juhászová Marcela. K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, boli jednomyselne schválení za overovateľov. Do návrhovej komisie navrhol poslancov Gaál Ivan, Balog Róbert. K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, boli jednomyselne schválení do návrhovej komisie. Za zapisovateľku určil starosta obce Darinu Šüliovú.

Ad 4.:  Ing. Sóky Ladislav, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ - uznesenia sú splnené resp. sa plnia. Čo sa týka Baláža Petra a jeho žiadosti prerokovanej na predchádzajúcom OcZ – starosta s menovaným rokoval, súpisné číslo na bývalú kolkáreň je vybavené. Za možnosť podať projekt na zdravotné stredisko cez BBSK – tento projekt sa cez túto výzvu nedá zrealizovať.

Ad 5.: Starosta obce informoval prítomných o činnosti od posledného zasadnutia zastupiteľstva a tiež informoval o potrebnách ktoré je nevyhnuté v tomto období zabezpečiť a vykonať.

K stavu rekonštrukcie budovy kultúrneho domu   dňa 17.12.2020 bude plošina, ešte je potrebné niečo dorobiť, ak má niekto záujem, môže prísť pozrieť ako je strecha zrekonštrukovaná. Ivan Gaál má záujem. Prítomným predložil fotky. Starosta prítomných oboznámil s tým, že fi ktorá vyhrala verejné obstarávanie po obhliadke dala cenovú ponuku nie na fóliu ale na prechovú strechu, spolu so stanoviskom , prečo nie je vhodné použiť fóliu z dôvodu drevenej konštrukcie a kotvenia strechy. Ivan Gaál sa opýtal, aká je záruka na strechu – starosta uviedol, že 20 rokov. Ivan Gaál uviedol, ak by došlo k jej strhnutiu alebo poškodeniu pri dnešných poveternostných podmienkach. Zhotoviteľ uviedol, že technológia je stanovená správne. Ivan Gaál uviedol, aby bolo uchytenie správne aby nedošlo k poškodeniu strechy, aby bolo jasné na čo sa vzťahuje záruka, je potrebné opraviť omietku ktorá sa na niektorých miestach začala odlupovať, je potrebné opraviť aj prístrešok nad schodami , čo sa nebude dať zrealizovať z dôvodu počasia, opraví sa hneď na jar 2021.

Je podpísaná zmluva na novú MŠ s 5 % spoluúčasťou, peniaze sú na toto spoluúčasť zabezpečené. DHZ – zbrojnica – vyčerpanie dotácie je do konca roka 2023.  Vyčerpanie dotácie na oddychovú zónu je predĺžené do konca roka 2021. Na pomník v parku pred KD sme dostali 2700 €, to potom sa zosúladí s riešením oddychovej zóny.  Starosta oslovil okolité obce s požiadavkou na odkúpenie resp. zámenu pozemkov ktoré majú za základnou školou s cieľom vysporiadania a schválenia na svojich zasadnutiach obecných zastupiteľstiev. Zatiaľ má informáciu, že tento krok neschválilo OZ v Mučíne.

Ivan Gaál sa opýtal, ako je to s BIO odpadom. Starosta odpovedal, že obec nemá pozemok na ktorom by bolo možné zriadiť kompostáreň, najideálnejšie miesto by bolo v priestoroch bývalej Prefy, na zriadenie kompostárne je potrebné spracovanie pracnej a širokej dokumentácie . BIO odpad momentálne riešime cez Agro CS. Do 18.12.2020 je možnosť ešte vyviesť bioodpad na ich skládku.

Dňa 17.12.2020 bude realizovaný odvoz elektroodpadu a papiera, do odpadu sa nezapočítavajú pneumatiky, od roku 2021 sa započne s realizáciou odvozu záhradného odpadu a odvozu kuchynského odpadu z domácností. Je potrebné sa snažiť na zvýšení % triedenosti odpadu z dôvodu zníženia poplatku.

Ad 6.:Starosta obce prítomných oboznámil s návrhom rozpočtu na rok 2021 a na roky 2022-2023. Poslancom bol rozpočet distribuovaný spolu so stanoviskom HK k návrhu rozpočtu a  pozvánkou na zasadnutie OZ. K predloženému návrhu nemal nikto z prítomných pozmeňujúce návrhy ani pripomienky. Návrh rozpočtu je postavený ako vyrovnaný a zohľadňuje momentálne potreby obce. 

Ad 7 .: Ďalším bodom bolo stanovisko HK k návrhu rozpočtu – všetci prítomní ho zobrali na vedomie.

Ad 8.: Rozpočtové opatrenie k rozpočtu roka 2020 predložila prítomným D.Šüliová, títo ho zobrali na vedomie, nakoľko sa jedná o rozpočtové opatrenie vyplývajúce so zákona a poskytovaných finančných príspevkov formou dotácií.

Ad 9.: JUDr. Gecso Norbert, HK Obce Rapovce predniesol prítomným návrh plánu práce HK na I. polrok 2020. K návrhu nemal nikto z prítomných doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh. Uviedol, že v roku 2021 sa bude zaoberať predovšetkým doplnením VZN resp. ich aktualizáciou. Jedná sa o tzv. Obligatórne VZN obce.

Ad. 10.:

V tomto bode boli prerokované nasledovné:

            Starosta prítomných informoval, že 7.12.2020 BBSK , obce a mestá a ďalšie subjekty z územia udržateľného miestneho rozvoja (UMR) Lučenec uzatvorili memorandum o spolupráci na príprave a implemantácii Intergrovanej územnej stratégie (IÚS) UMR Lučenec a ďalej aj memorandum ako súčasti IÚS BBSK. Obec Rapovce má záujem byť partnerom tohto memoranda ale si to vyžaduje aby toto  memorandum o spolupráci bolo schválené OZ. K predmetnému bodu rokovania neboli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Výhodu starosta vidí v tom, že sa spracuje vízia do roku 2027, čo potrebujeme, určite by sme potrebovali kanalizáciu v obci dokončiť resp. “vynoviť”, je to celospoločenský problém, ako sa s touto problematikou vysporiadať a ako začať.

             Starosta prítomných oboznámil s tým, že zmluva o spoločnom obecnom úrade  bola niekoľkokrát dodatkovaná, preto sa vypracovala nová zmluva, ktorú je potrebné pred jej podpísaním schváliť obecným zastupiteľstvom. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy. 

            Žiadosť Akadémie tanca – štatutár akadémie požiadal o súhlas so zriadením súkromnej základnej umeleckej školy v ZŠ Rapovce. Na základe prehodnotenia všetkých aspektov súvisiacich s predmetnou žiadosťou prítomní neschválili žiadosť v celom rozsahu.

            Obec bola oslovená k možnosti realizácie projektu menších rodinných domov pre sociálne slabších spoluobčanov formou sporenia, prijatia úveru a svojpomocnej výstavby týchto domov. Základom pre tento projekt je mať pozemky, jedine cez pozemkový fond sa to dá riešiť, nakoľko obec svoje pozemky nemá, vykonáme prieskum záujmu to túto formu výstavby domov. Prítomní schválili tento postup.

            Prítomní upozornili, že klimatizačné jednotky vonkajšie sú nie sú uložené správne. Je potrebné to dať do poriadku. Osloviť dodávateľa aby to doriešil.

            Ivan Gaál sa opýtal na osadenie spomaľovačov na Štúrovej ulici, v akom je to štádiu riešenia. M. Ágoštonová odpovedala, že bude realizovaná pasportizácia na ktorej sa bude riešiť aj táto požiadavka. Iva Gaál požiadal, aby sa tohto rokovania mohol zúčastniť.

            Ľ. Palčová si podala žiadosť o odpustenie časti nájmu za mesiace 10-11-12/2020. Prítomní schválili odročenie tejto žiadosti do doby, kým menovaná nepredloží rozhodnutie z ÚPSVaR o priznanej výške príspevku pre menovanú ako podnikateľku z projektu “Pomáhame ľudom”.

            Na rokovanie starosta predložil materiál pána Váradyho Róberta – Zastavovacia štúdia IBV – Rapovce. Prítomní schválili odročenie prerokovania tohto bodu na najbližšie zasadnutie OZ.

Ad 11.: Diskusia prebiehala pri každom bode rokovania.

Ad 12.: Prítomných oboznámila s návrhom na uznesenie návrhová komisia, návrh bol jednomyselne príjatý.

Ad 12.: Záver - pretože boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Sóky Ladislav sa prítomným poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

 

V Rapovciach, 16.12.2020

 

 

Zapísala: Darina Šüliová

 

 

 

Overovatelia zápisnice:     Palčová Ľubica                                .....................................

                         

            

                             Juhászová Marcela                          .....................................                                      

 

 

 

 

                                                                               Ing. Ladislav Sóky

                                                              starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie

z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

 

I. Konštatuje, že:

1.    Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, rokovanie OZ v Rapovciach je uznášania schopné

II. Berie na vedomie:

1.    Všeobecné informácie podané starostom obce o dianí od posledného OZ

2.    Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ – uznesenia sú splnené resp.sa plnia

3.    Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023

4.     Návrhy rozpočtov na roky 2022-2023

III. Schvaľuje:

1.    Program zasadnutia OZ

2.    Návrhovú komisiu v zložení: Balog Róbert, Gaál Ivan,

overovateľov zápisnice a uznesení v zložení: Palčová Ľubica, Juhászová Marcela

3.    Návrh rozpočtu na rok 2021

4.    Rozpočtové opatrenie č. 1 k rozpočtu roku 2020

5.    Plán činnosti HK na obdobie I. polroka 2021

6.    Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja “Lučenec”

7.    Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu

IV. Neschvaľuje:

1.    Žiadosť Akadémie tanca Lienka

V. Odročuje:

1.    Prerokovanie výstavby novej ulice na ďalšie rokovanie OZ v Rapovciach

2.    Žiadosť Ľ. Palčovej do predloženia rozhodnutia o priznaní príspevku z ÚPSVaR

VI. Ukladá:

1. Vykonať prieskum záujmu o výstavbu menších rodinných domov z projektu

Termín: do 31.1.2021                                   Zodpovedná: Alžbeta Horváthová

 

2. Spracovať obligatórne VZN Obce postupne podľa dôležitosti.

Termín: rok 2021                                          Zodpovední: Pastoreková S., Ágoštonová M.,

                                                                                          Šüliová D.

3. Osloviť dodávateľa klimatizačných jednotiek o dodanie chýbajúcich podstavcov pod vonkajšie KJ.

Termín: ihneď                                               Zodpovedná: Šüliová D.

 

4. Oznámiť termín rokovania k pasportizácii ulíc Ivanovi Gaálovi, nakoľko sa zúčastní tohto rokovania.

Termín: podľa stanoveného termínu            Zodpovedná: Ágoštonová M.

 

VII. Určuje:

1.    Za zapisovateľku Darinu Šüliovú

   

V Rapovciach, 16.12.2020

Zapísala: Darina Šüliová

 

Overovatelia uznesení:      Palčová Ľubica                         .....................................

                    

                                           Juhászová Marcela                  .....................................                                      

                                                          

                                                                      

                                                                       Ing. Ladislav Sóky

                                                                          starosta obce

Samospráva

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:4
TÝŽDEŇ:631
CELKOM:194755

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Mokrý apríl, suchý jún.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:37

Slnko zapadá:19:42

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5