Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

Referendum 2023

Vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne na obecnom úrade  v úradných hodinách najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme na adresu: Obec Rapovce, Hlavná ulica 230/99, 985 31  Rapovce. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023)

elektronicky (e-mailom): rapovce@dkn.sk

-   vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken),  alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená  obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje o voličovi:
•  meno a priezvisko
•  rodné číslo
•  štátnu príslušnosť
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec Rapovce zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko
•  rodné číslo
•  štátnu príslušnosť
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

---------------------------------------------------------------------------------

Delegovanie do volebných komisií

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.
 

Okrsková volebná komisia

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda

(do 24. novembra 2022 do 24.00 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

Sloboda a Solidarita,

SME RODINA,

ZA ĽUDÍ,

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA,

SMER - sociálna demokracia,

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko,

petičný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

•  meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

•  meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

•  meno, priezvisko a podpis osoby

-   oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

-   určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.
 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky

Elektronicky na e-mailovú adresu:     rapovce@dkn.sk

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu: Obec Rapovce, Hlavná ulica 230/99, 985 31 Rapovce.

Ak politická strana alebo petičný výbor za referendum  doručuje oznámenie prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa zasiela oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na obci / okresnom úrade / štátnej komisii telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu, predsedovi štátnej komisie). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo petičným výborom za referendum, ktorý ho delegoval alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie, ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo petičným výborom za referendum náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania referenda; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

Členovia okrskovej volebnej komisie musia pri výkone svojej funkcie zachovávať nestrannosť.V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.

 

Bližšie informácie a Vzory oznámení o delegovaní do volebnej komisie nájdete na stránke:

www.minv.sk   / referendum – sobota 21.január 2023 /

 

----------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola starostom  Obce Rapovce,Ing. Ladislavom Sókym  dňa 9.11.2022 vymenovaná za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v Obci Rapovce  Silvia Pastoreková.

Kontakt:

Telefón:          047/43 98 100

Mobil:              0918 629 849

Email:             rapovce@dkn.sk

Adresa:           Obec Rapovce, Hlavná ulica 230/99, 985 31 Rapovce

 

                                                                        Ing. Ladislav Sóky

                                                                               starosta obce

------------------------------------------------------------------------------

Informácie pre voliča

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo

-   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

      Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to

  • v listinnej forme  tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu), v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr do 2.12.2022.

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

  • elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu 

                          rapovce@dkn.sk   najneskôr do 2.12.2022.

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou  musí obsahovať údaje o voličovi

-   meno a priezvisko,

-   rodné číslo,

-   adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

-   adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

       Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

-   obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

-   hlasovací lístok,

-   návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

-   poučenie o spôsobe hlasovania.

----------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENIE

o utvorení volebného okrsku

Obec  Rapovce  podľa  § 8 ods.1 a 3  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, utvára  1 volebný okrsok a určuje veľkú sálu kultúrneho domu ako volebnú miestnosť.

                                                                                              Ing. Ladislav Sóky

                                                                                                  starosta obce

----------------------------------------------------------------------------------

Vyhlásenie referenda

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z.z. 

vyhlásila  referendum a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023

v čase od 07,00h do 22,00hod.

Rozhodnutie prezidentky SR č. 362/2022Z.z.pdf (207.06 kB)

Informácia pre voliča.pdf (272.51 kB)

Választási tájekoztató.pdf (198.38 kB)

Žiadosť o voľbu poštou.docx (20.69 kB)

Voľby - Referendum

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:88
TÝŽDEŇ:371
CELKOM:203295

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:38

Slnko zapadá:20:47

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30