Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

OZ jún 2019

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 28.06.2019

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

konaného dňa 28.06.2019

 

 

1/Otvorenie

Starosta obce:

Prívítal prítomných členov poslaneckého zboru, zamestnancov obecného úradu a všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach zvolaného v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Po preskúmaní prezenčnej listiny bolo konštatované, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je zasadnutie uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci: Balog Róbert, Baumann Karol, Gaál Ivan, Juhászová Marcela, Palčová Ľubica, Ing. Segeč Mário , Bozová Angelika

 

Návrh programu, ktorým by sa malo dnešné rokovanie riadiť.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

 2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení, návrhovej komisie a určenie zapisovateľky pre zasadnutie OZ

 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.

 5. Informácie starostu obce

 6. Stanovisko HK k záverečnému účtu a hospodáreniu Obce Rapovce za rok 2018

 7. Záverečný účet a hospodárenie Obce Rapovce za rok 2018

 8. Plán činnosti HK na II. polrok 2019

 9. Prerokovanie Organizačného poriadoku OcÚ, Rokovacieho poriadku, Zásad odmeňovania poslancov, VZN ZPOZ a matriky

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Návrh na uznesenie

 13. Záver

 

K predloženému návrhu programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, preto rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadilo týmto programom.

 

Ad 1.: Otvorenie rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach vykonal Ing. Sóky, starosta obce.

Ad 2.: Za overovateľov zápisnice a uznesení Ing. Sóky, starosta obce navrhol poslancov Ing. Segeča Mária a Karola Baumanna, za členov návrhovej komisie Róberta Baloga a Ľubicu Palčovú.

K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, boli jednomyselne schválení za overovateľov a členov návrhovej komisie.

Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ určil Ing. Sóky, starosta obce Agnesu Albertovú.

Ad 4.: Ing. Sóky Ladislav, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ - uznesenia sú splnené resp. sa plnia.

Ad 5.: V tomto bode informoval prítomných starosta obce o aktivitách a skutočnostiach ktoré sa udiali od posledného zasadnutia OZ – hovoril o projekte k materskej škole, rozpočet na jej výstavbu je cca 600 tis. €, mala by byť napojená na kanalizáciu. Dňa

21.7.2019 sa bude konať Ipeľský beh – na tejto športovej akcii bude Obec Rapovce ako spoluorganizátor, zabezpečí uvarenie guľášu, ozvučenie, bufet a stupeň víťazov a dňa 24.8.2019 sa bude konať medzinárodný maratón, kde Obec Rapovce poskytne účastníkom občerstvenie v priestoroch pred budovou predajne potravín – vodu, ovocie a zabezpečí aj prítomnosť pohotovostnej protipožiarnej hliadky DHZ v Rapovciach. Ďalej informoval, že je potrebné právne vysporiadať stavbu "kolkárne" a prítomným navrhol odkúpenie budovy bývalej mliekárne. Informoval aj o ukončení a odovzdaní stavby multifunkčného ihriska – je potrebné napojiť MFI na elektrickú energiu a doriešiť správcu (zatiaľ je na prevádzkovom poriadku uvedená Eva Drahovská a starosta). Od cirkvi na základe zmluvy bol Obci daný pozemok pod a okolo požiarnej zbrojnice do dlhodobého prenájmu aby sme sa mohli ako Obec uchádzať o dotácie na rekonštrukciu tejto budovy. Ďalšia informácia sa týkala možnosti prihlásiť sa na výzvu na poskytnutie dotácie k oprave ciest a chodníkov – opravila sa by sa cesta na Petöfiho ulici a chodníky až po kultúrny dom od začiatku obce (smer od LC).

Ad 6.: Hlavný kontrolór Obce Rapovce (ďalej len HK) JUDr. Gecso Norbert predniesol prítomným svoje stanovisku k hospodáreniu a záverečnému účtu Obce Rapovce za rok 2018. Odporučil hospodárenie a záverečný účet schváliť bez výhrad.

Ad 7.: Ing. Darina Šüliová prítomných oboznámila s hospodárením Obce Rapovce a návrhom Záverečného účtu Obce Rapovce za rok 2018. K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky.

Ad 8.: JUDr. Gecso, HK predložil prítomným návrh plánu práce HK na obdobie II. polroka 2019. K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky.

Ad 9.:

Prerokovanie Organizačného poriadoku OcÚ, Rokovacieho poriadku, Zásad odmeňovania poslancov, VZN ZPOZ a matriky

Uvedené normy boli schválené tak, ako sú priložené v prílohe tejto zápisnice. Boli zapracované všetky pripomienky, ktoré boli prítomnými jednomyselne schválené.

Ad 10.:

Balog Róbert – upozornil na to, že cokeľ na budove MŠ sa oddeľuje od budovy – je potrebné to riešiť. Starosta odpovedal, že vie o tom a je to v riešení.

Starosta pri tejto príležitosti prítomných informoval o tom, že dňa 19.7.2019 sa uskutoční výberové konanie na miesto riaditeľky MŠ a je prihlásená len jedna uchádzačka a to terajšia riaditeľka.

Juhászová Marcela – upozornila na rozbitú cestu na Zelenej ulici – časť od Petráša na kopec. Starosta odpovedal, že sa rozbitá časť opraví svojpomocne.

Bozová Angelika – požiadala, aby na Štúrovú ul. bol daný VOK. Starosta odpovedal, že je potrebné nahlásiť, kedy vznikne potreba pristaviť kontajner aby sa objednal, obyvatelia budú informovaní o pristavení kontajnera.

Balog Róbert – upozornil na psov z Prefy, je potrebné upozorniť majiteľa aby to riešil trvale tak, aby sa psi nedostali na verejné priestranstvo v obci.

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťami Eriky Kozlokovej a to:

 • žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

 • o riešenie prašnosti parkoviska

 • refundáciu nákladov vynaložených na budovu ktorú má v prenájme

 • žiadosť o doriešenie ťahania žúmp

Prítomní sa jednomyselne zhodli na tom, aby sa prehodnotila cena nájmu prenajatých priestorov a súhlasili, aby sa nájom predĺžil na ďalších päť (5) rokov. Prašnosť dvora – parkovisa sa bude riešiť Drahovským Ladislavom, k požiadavke refundácie nákladov vynaložených na prevádzkyschopnosť budovy – prítomní požiadali, aby žiadateľka predložila všetky doklady na vzniknuté náklady. Ťahanie žumpy je potrebné aby si doriešili medzi sebou p. Kozloková a p. Palčová.

K problematike prenájmu budovy bola vznesená požiadavka právne vysporiadať budovu.

Ing. Darina Šüliová požiadala o odkúpenie pozemku na ul. Zelenej v priestore, kde teraz má provizornú garáž, chce si riešiť postavenie montovaných plechových garáží. Starosta prítomných informoval, že postupne bude Obec riešiť vysporiadanie pozemkov pod všetkými stojacimi provizórnymi garážami ako aj s voľnými priestormi na postavenie garáží.

Ku každému bodu programu bola diskusia hneď pri jeho prerokovávaní.

Ad 9.: Prítomných oboznámila s návrhom na uznesenie návrhová komisia, návrh bol jednomyselne príjatý.

Ad 10.: Záver - pretože boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Sóky Ladislav sa prítomným poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

 

V Rapovciach, 28.6.2019

 

 

Zapísala: Albertová Agnesa

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Mário Segeč .....................................

 

Karol Baumann .....................................

 

 

 

 

Ing. Ladislav Sóky

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie

z 3. zasadnuita Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 28.06.2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

 

I.Konštatuje, že:

1. Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, rokovanie OZ v Rapovciach je uznášania schopné.

 

II. Berie na vedomie:

 1. Všeobecné informácie podané starostom obce o dianí od posledného OZ

 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ – uznesenia sú splnené resp. sa

plnia

3. Stanovisko HK k hospodáreniu Obce Rapovce za rok 2018 a Záverečnému účtu

Obce Rapovce za rok 2018

 

III. Schvaľuje:

1. Program zasadnutia OZ

2. Návrhovú komisiu v zložení : Róbert Balog, Ľubica Palčová

overovateľov zápisnice a uznesení : Ing. Mário Segeč, Karol Baumann

3. Hospodárenie Obce Rapovce za rok 2018 a Záverečný účet Obce Rapovce za rok 2018 

bez výhrad

4. Plán činnosti HK na II. polrok 2019

5. Organizačný poriadok Obce Rapovce

6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

8. VZN ZPOZ a matriky

9. Odkúpenie pozemku pre Ing. Darinu Šüliovú

10. Predĺženie nájomnej zmluvy pre Eriku Kozlokovú na obdobie ďalších 5 rokov

11. Odkúpenie budovy bývalej mliekárne do majetku Obce Rapovce

 

IV. Poveruje:

 

1. Rokovaním poslanca Karola Baumana o žiadosti s firmou TEATRO

 

V. Ukladá:

1. Právne vysporiadať budovu kolkárne

Zodpovední: zamestnanci OcU

 

2. Prehodnotiť cenu nájmu pre Kozlokovú Eriku

Termín: ihneď Zodpovední: zamestnanci OcU

 

3. Pripraviť dodatok k nájomnej zmluve pre Kozlokovú Eriku – predĺženie na ďalších 5 rokov s prehodnotenou, prípadne cenou nájmu

Termín: do ukončenia terajšieho nájmu Zodpovední: zamestnanci OcU

 

4. Vyzvať Kozlokovú Eriku k predloženiu dokladov preukazjúcich vynaloženie finančných prostriedkov na prevádzkyschopnosť prenajatej budovy

Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ Zodpovední: zamestnanci OcU

 

5. Zabezpečiť odstránenie prašnosti dvora – parkoviska pri prenajatej budove Erikou Kozlokovou

Termín: do 31.7.2019 Zodpovedný: Drahovský Ladislav

 

5. Zabezpečiť stupeň víťazov, guľáš, miestnosť pre VIP, bufet a ozvučenie na Ipeľský beh

Termín: 21.7.2019 Zodpovední: zamestnanci OcU

 

6. Zabezpečiť na Medzinárodný maratón pri Pohostinstve vodu, ovocie a hliadku DHZ Rapovce

Termín: 24.8.2019 Zodpovední: zamestnanci OcU

 

VI. Určuje:

1. Za zapisovateľku Albertovú Agnesu

 

 

 

 

V Rapovciach, 28.6.2019

 

 

Zapísala: Albertová Agnesa

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Mário Segeč .....................................

 

Karol Baumann .....................................

 

 

 

 

Ing. Ladislav Sóky

starosta obce

 

Samospráva

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:5
TÝŽDEŇ:632
CELKOM:194756

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha, na Trojíčku len trošíčku a na Jána v bruchu jama.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:37

Slnko zapadá:19:42

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5