Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

OZ marec 2019

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 26.03.2019

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rapovciach konaného dňa 26.03.2019

 

1/Otvorenie

 

Starosta obce:

Prívítal prítomných členov poslaneckého zboru, zamestnancov obecného úradu a všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach zvolaného v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je zasadnutie uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci: Balog Róbert, Baumann Karol, Gaál Ivan, Juhászová Marcela, Palčová Ľubica

 

Ospravedlnení : Bozová Angelika, Ing. Segeč Mário

 

Návrh programu, ktorým by sa malo dnešné rokovanie riadiť.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ

4. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení, návrhovej komisie a určenie

zapisovateľky pre zasadnutie OZ

5. Prerokovanie – Organizačný poriadok OcÚ

  • Rokovací poriadok OZ

  • Zásady odmeňovania poslancov OZ

  • VZN pre matriku

6. Informácie starostu obce

7. Plán činnosti HK na I. polrok 2019

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver zasadnutia OZ

 

K predloženému programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, preto rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadilo týmto schváleným programom.

 

Ad 1.: Zahájenie rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach vykonal Ing. Sóky, starosta obce.

Ad 3.: Ing. Sóky Ladislav, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ - uznesenia sú splnené resp. sa plnia.

Ad 4.: Určenie zapisovateľa - Ing. Sóky, starosta obce určil za zapisovateľku Agnesu Albertovú, za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov : Róbert Balog, Ivan Gaál

K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, boli jednomyselne schválení za overovateľov.

Schválenie návrhovej komisie - starosta navrhol do návrhovej komisie zasadnutia zastupiteľstva Marcelu Juhászová, Karola Baumanna.

K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, boli jednomyselne schválení do návrhovej komisie.

Ad 5.: Organizačný poriadok OcÚ,Rokovací poriadok OZ

Zásady odmeňovania poslancov OZ, prítomným boli dané materiály na pripomienkovanie resp. pozmeňujúce návrhy jednotlivých materiálov, po diskusii sa dohodli, že poslanci doložia svoje pripomienky k návrhom materiálov a doručia na Obecný úrad v termíne do 15.4.2019.

Ad 6.: Informácie starostu obce – informoval o výsledku volieb prezidenta SR – výsledky v Rapovciach ďalej o postupe stavby Multifunkčného ihriska . Bolo vykonané a skontrolované úradom vlády verejné obstarávanie, s realizáciou sa začne v druhom aprílovom týždni.

Ďalej prítomných informoval o potrebe riešenia MŠ, je to stará budova a aj napriek každoročným opravám a údržbe je potreba novej a to aj z dôvodu nepostačujúcej kapacity. U detí v predškolskom veku bude povinná návšteva MŠ, ďalej v tejto budove je aj školská jedáleň, kde bude potrebné riešiť jej rozšírenie z dôvodu zavedenia podávania obedov pre všetkých žiakov navštevujúcich základnú školu.

Nový projekt – budova MŠ – prítomný poslanci shválili výstavbu novej budovy MŠ pri ZŠ.

Starosta ďalej informoval poslancov o výsledku monitorovacej správy za verejné osvetlenie – obec bola upozornená na potrebu vyššieho šetrenia elektrickej energie, nakoľko za dva roky sme usporili toľko čo malo byť za dobu jedného roka. Bude potrebné vykonať nápravu.

Ďalej poukázal na potrebu opraviť vchod do cintorína ku krížu a čistiť okolie domu smútku ako aj na potrebu rozšírenia cintorína smerom k obydliu rodiny Balčokovej.

VPP momentálne pracujú na skultúrnení "Molnárovej domu", robia poriadok vo dvore domu.

Obec dá podnet na vysťahovanie obyvateľov v Kaštieli z dôvodu ohrozenia zdravia, je potrebné to riešiť cez stavebný úrad

Na základe diskusie sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že tento rok sa nebude konať Deň obce, ale sa bude konať Deň detí. Dňa 30.4.2019 sa postaví za účasti detí z MŠ a ZŠ ako aj zamestnancov Máj a Ďeň detí bude 1.6.2019.

Ad 7 .: Plán činnosti HK na I. polrok 2019 predniesol starosta obce. K návrhu neboli pripomienky, bol jednomyselne schválený.

Ad 8.:

Poslanec Ivan Gaál – otázka či má právo poslanec na čítanie a kópiu zápisnice, ďalej mal dotaz aby sa pracovné porady zvolávali na pozdejšie ( nie na: hod.).

Poslanec Karol Baumann prečítal správu ktorú obyvateľka pani Marta Máňová poslala poslancom na mobil ohľadne ČOV. Pani Mária Marcineková mala na poslanca K. Baumann dotaz ohľadne čistenia kanálov v obci.

Poslankyňa Marcela Juhászová mala dotaz za majiteľov dvora v starej pošty – Hlavná ulica.

Ku každému bodu programu bola diskusia hneď pri jeho prerokovávaní.

Ad 9.:Prítomných oboznámila s návrhom na uznesenie návrhová komisia, návrh bol jednomyselne príjatý.

Ad 10.: Záver - pretože boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Sóky Ladislav sa prítomným poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

 

V Rapovciach, 26.03.2019

 

 

Zapísala: Albertová Agnesa

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Róbert Balog .....................................

 

 

Ivan Gaál .....................................

 

 

 

 

Ing. Ladislav Sóky

starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie

z 2. zasadnuita Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 26.03.2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

 

I.Konštatuje, že:

1. Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, rokovanie OZ v Rapovciach je uznášania schopné.

 

II. Berie na vedomie:

1. Všeobecné informácie podané starostom obce o dianí od posledného OZ

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ – uznesenia sú splnené resp. sa plnia

 

III. Schvaľuje:

1. Program zasadnutia OZ

2. Návrhovú komisiu v zložení : Marcela Juhászová, Karol Baumann.

overovateľov zápisnice a uznesení :Róbert Balog, Ivan Gaál

3. Stavanie mája 30.04.2019 bez organizovania Dňa obce a organizovanie " Dňa detí " 01.06.2019

4. Výstavbu novej budovy MŠ ( spolufinancovanie 5% + financovanie prípadných neoprávnených výdavkov), ktorá sa má postaviť pri budove ZŠ .

5. Úpravu cintorína a Domu smútku vo vlastnej réžii.

6. Plán práce HK na I. polrok 2019

 

IV. Poveruje:

 

1. Rokovaním starostu obce za novú MŠ

2. Rokovaním s orgánmi štátnej správy ohľadne vysťahovania obyvateľov Kaštieľa

3. Riešením úspory el. energie v súlade s projektom

4. Rokovaním o možnostiach dokanalizovania celej obce

V. Ukladá:

1. Do 15.4.2019 predložiť pripomienky resp. pozmeňujúce návrhy k návrhom rokovacieho poriadku, organizačnému poriadku, zásadám odmeňovania a VZN k matrike.

Termín: v texte Zodpovední: poslanci OZ

 

2. Kontrolovať separáciu TKO pri sociálnych bytoch.

Termín: ihneď a trvale Zodpovední: zamestnanci OcU

 

3. Pripraviť a zrealizovať úpravu vchodu do cintorína a jarok pred Domom smútku

Zodpovední: zamestnanci OcU

4. Pracovné stretnutia na OcÚ zvolávať v odpoludňajších hodinách.

Termín: ihneď a trvale Zodpovední: zamestnanci OcU

5. Preveriť zanedbané dvory, budovy - vydokladovať a vyzvať majiteľov na vykonanie nápravy.

Zodpovední: zamestnanci OcU

Určuje:

1. Za zapisovateľku Albertovú Agnesu

 

V Rapovciach, 26.03.2018

Zapísala: Albertová Agnesa

 

Overovatelia uznesení: Róbert Balog .....................................

 

Ivan Gaál .....................................

 

 

Ing. Ladislav Sóky

starosta obce

 

Samospráva

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:123
TÝŽDEŇ:440
CELKOM:206855

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Tráva v júli dozrieva.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:57

Slnko zapadá:20:37

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Bohuslav, Božislav, Svorad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4