Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

OZ december 2019

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 16.12.2019

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

konaného dňa 16.12.2019

 

1/Otvorenie

Starosta obce:

Prívítal prítomných poslancov OZ v Rapovciach, zamestnancov obecného úradu a všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach zvolaného v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Po preskúmaní prezenčnej listiny bolo konštatované, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je zasadnutie uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci:  Balog Róbert,  Juhászová Marcela,  Palčová Ľubica, , Bozová Angelika, Baumann Karol, Gaál Ivan.

Ospravedlnení: Ing. Segeč Mário

 

Návrh programu, ktorým by sa malo dnešné rokovanie riadiť.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení,  návrhovej komisie a určenie zapisovateľky pre zasadnutie OZ
 3. Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Informácie starostu obce
 6. Rozpočtové opatrenia k rozpočtu roku 2019
 7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
 8. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
 9. Plán činnosti HK na I. polrok 2020
 10. Dodatok č. 2 k VZN 3/2012 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

          

            K predloženému návrhu programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, preto rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadilo týmto programom.

 

Ad 1.: Otvorenie rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach vykonal Ing. Sóky, starosta obce.

Ad 2.:  Za overovateľov zápisnice a uznesení Ing. Sóky, starosta obce navrhol poslancov Baumanna Karola a Juhászovú Marcelu, za členov návrhovej komisie Gaála Ivana a Bozovú Angeliku.

K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, uvedení boli jednomyselne schválení za overovateľov  a členov návrhovej komisie.

Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ určil Ing. Sóky, starosta obce Šüliovú Darinu.

Ad 4.: Ing. Sóky Ladislav, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ - uznesenia sú splnené resp. sa plnia.

Ad 5.:  V tomto bode informoval prítomných starosta obce o aktivitách a skutočnostiach ktoré sa udiali od posledného zasadnutia OZ – wifi lavičky v počte 2 ks máme schválené z Bruselu, umiestniť by sme ich chceli pri obecnom úrade a pri základnej škole, aby boli pod kamerami a bude sa realizovať ich osadenie.

Na budovanie kanalizácie je výzva do 2 tis.obyvateľov, treba riadne pripraviť podklady pre projekt, je potrebné riadne vyšpecifikovať trasu kadiaľ pôjde kanalizácia, majetkoprávne je potrebné vysporiadať všetky dotknuté pozemky, je potrebné aby zastupiteľstvo poverilo starostu rokovaním, výzvy na budovanie kanalizácie budú každý rok, keď bude potrebné tak sa rozkope vedenie v ceste, ale potom je potrebné ½ cesty zaasfaltovať za vlastné peniaze. Ideme riešiť projekt za kanalizáciu.

Cyklotrasa – Vidiná, Tomášovce, Lučenec, Mikušovce, Rapovce. Trasa je doriešená Lučenca cez Mikušovce do Rapoviec. Je tam ale 128 vlastníkov pozemkov, veľa z ních je pod exekúciou, je potrebné vykonať úpravu cesty rozšírením – z Mikušoviec do Rapoviec sa pôjde po hrádzky až po trať na ceste do Rapoviec, odtiaľ na ceste II. triedy by bolo treba zrealizovať rozšírenie na jednej strane a bolo by obmedzenie rýchlosti na 50 km/hod. Toto by bolo nevyhovujúce, zámerom je dať cyklistov mimo cesty, zámerom je dať cyklostrasu na obidve strany cesty, rieši to momentálne projektant. Zatiaľ nie je jasné, ako sa bude táto cyklostrasa financovať, či všetko spolu alebo každý za svoj kataster, nepoznáme ešte kontrétne podmienky. Stále sa ešte rokuje o podmienkach, zatiaľ sú informácie, že vykúpiť pozemky ako aj riešiť exekútorov by mal riešiť každý za svoje pozemky.

Základná škola – nadstavba – je potrebné odstrániť nedostatky, dokončiť a sfunkčniť to poschodie, dostali sme na to 100 tis. Sk, bol na použitie finančných prostriedkov vykonaný aj vládny audit.

DHZ pri Obci Rapovce – je spracovaný projekt na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice, máme schválené finančné prostriedky vo výške 30 tis. €. Tieto prostriedky nie sú postačujúce, podľa zmluvy možno bude potrebné riešiť prístuavbu na motorové vozidlo IVECO, terajším autom by sa vozila voda a IVECO by bolo používané na hasienie. Auto je prisľúbené.

Zatepľovanie obecného úradu – je potrebné prepracovať projekt, teraz sa bude riešiť žiadosť cez envirofond. Sedlová strecha nebude, v žiadosti bude výmena rovnej strechy, bude sa zatepľovať časť budovy, bude potrebné vymeniť aj okná, robí sa na toto všetko rozpočet. Vždy pri takýchto investíciách sú aj neoprávnené náklady. Spoluúčasť je vo výške 5%.

Nová MŠ – bude vypísané II. kolo na MŠ, rokuje sa a vybavuje sa všetko okolo tejto žiadosti na novú MŠ.

Okrem toho sa Obcou zabezpečujú bežné samosprávne funkcie.

Ad 6.: Šüliová Darina prítomných oboznámila s rozpočtovým opatrením k rozpočtu na rok 2019. K preloženému opatreniu neboli žiadne pripomienky.

Ad 7.: JUDr. Gecso – HK Obce Rapovce oboznámil prítomných so stanoviskom k návrhu rozpočtu, v ktorom odporučil návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť.

Ad 8.: Prítomní boli oboznámení s návrhom rozpočtu, nemali k nemu žiadne námietky ani pripomienky.

Ad 9.: Prítomných oboznámil HK s návrhom plánu činnosti HK na I. polrok 2020. K návrhu neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.   

Ad 10.: Prítomných oboznámil starosta s návrhom zvýšenia sadzby za odpad z doterajších 11,64 € na 15,13 €. Dôvodom zvýšenia je zvýšenie cien od dodávateľa služieb. Zberný dvor napr.vo Fiľakove je vlastný no tiež je nákladný. Ivan Gaál požiadal, aby sa zabezpečilo kontrolné váženie odvezeného odpadu. K predloženému návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, bol jednomyselne schválený.

Ad 11.: V bode Rôzne boli prerokované nasledovné:

Žiadosť o novostavbu reštaurácie podali Árvai Adrian, Babicová Miroslava a Árvai Tibor ml. Na rokovaní zastupiteľstva boli prítomní k tejto žiadosti Árvai Adrian a Babicová Miroslava. Uviedli, že zatiaľ chcú prevádzkovať pizzériu a postupne prevádzku rozšíriť aj na reštauráciu. Celková plocha je cca 300 m2.

Ivan Gaál víta takého vybudovanie prevádzky. Novolandia nestíha s týmito službami, je to dobre aj pre obec. Všetci prítomní sa vyjadrili za schválenie tejto žiadosti.

Žiadosť pána Hajtola o odkúpenie pozemku – prítomní sa vyjadrili aby táto žiadosť nebola schválená.

Žiadosť Palčovej Ľubici o predĺženie nájmu bufetu o ďalších 5 rokov – prítomní vyjadrili súhlasné stanovisko k žiadosti menovanej.

Starosta pri tejto príležitosti informoval prítomných o tom, že obchod bude pravdepodobne onedlho otvorený pre potreby obyvateľov obce, do prenájmu to zobrala rodina Kubincová z Mučína.

Bozová Angelika informovala prítomných, že končí volebné obdobie riaditeľky základnej školy, bolo vypísané výberové konanie, dňa 30.12.2019 bude otváranie obálok na OcÚ o 9,00 hod.Obálky môžu záujemcovia posielať do 20.12.2019. Výberové konanie prebehne dňa 7.1.2020 o 15,00 hod.na OcÚ Rapovce.

Gaál Ivan poukázal na bordel ktorý sa nachádza okolo budovy bývalej mäsiarne. Starosta obce uviedol, že zámer obce je túto budovu odkúpiť, JUDr. Gombala pripavil aj zmluvu ale zistilo sa, že budova má aj druhého vlastníka, opýtal sa HK ako to v takomto prípade riešiť. HK sa vyjadril, že je potrebné vlastníka upozorniť, aby si upratal bordel a zamedzil vstup do budovy.

Gaál Ivan poukázal na nedostatočnú vianočnú výzdobu v obci, resp.žiadnu. Starosta mu odpovedal, že kontrola vykonaná inšpektorátom práce vytkla napojenie výzdoby na kraji dediny a ťahanie káblov a upozornila, že to treba riešiť inak alebo odstrániť.

Gaál Ivan sa opýtal starostu, prečo sa v tomto roku nekonal Martinský beh. Starosta odpovedal, že prípravu konzultoval s MŠ a ZŠ a bolo zlé počasie preto sa beh nekonal.

Gaál Ivan pripomienkoval, že posedenie so seniormi sa robí od 13,00 hod., kedy sú všetci poslanci ešte v  práci, navrhol, aby sa konali takého aktivity neskôr – od 17,00 hod. alebo v sobotu.

Gaál Ivan sa zaujímal o to, ako je to s MFI – starosta odpovedal, že je ukončené, treba ho napojiť na elektrický zdroj, čo je potrebné urobiť si za vlastné peniaze, kľúče majú učiteľky, basketbalové koše nie sú. Gaál Ivan požiadal, aby sa MFI v roku 2020 sfunkčnilo tak, aby sa mohlo plnohodnotne využívať.

Gaál Ivan sa opýtal, prečo obec nie je schopná urobiť na zimu klzisko, požiadal o pomoc z radov zamestnancov a o fin.prostriedky na zabezpečenie klziska.

Juhászová Marcela sa  opýtala, ako skončil incident kedy nám mládež vytrhala kvety. Menovaní boli predvolaní na komisiu.

Juhászová Marcela poukázala na skutočnosť, že Pastorekovej Silvi nechodia deti do MŠ, opýtala sa prečo je to tak, na zasadnutí bola prítomná aj Pastoreková Silvia, ktorá toto skutočnosť vysvetlila, povedala čo sa stalo. Starosta obce odporučil, aby sa učiteľky MŠ predvolali na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva.

Juhászová Marcela ďalej poukázala na rygol pri bufete, dvor nie je odvodnený. Je to potrebné riešiť na mieste.

Ágoštonová Miroslava informovala prítomných o neplatičoch v sociálnych bytoch. Prítomní odporučili, aby neplatiči mali zmluvu predĺženú len do 31.12.2019, ktorí si nevyplatia dlh do 31.12.2019 je treba riešiť individuálne každého neplatiča. Toto riešenie odporučil OZ aj HK obce.

Ad 12.: Ku každému bodu prebehla diskusia hneď.

Ad 13.: Návrh na uznesenie predniesol Gaál Ivan, tento návrh bol jednomyselne prijatý bez pripomienok a doplňujúcich návrhov.

Ad 14.: Záver - pretože boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Sóky Ladislav sa prítomným poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

V Rapovciach, 16.12.2019

 

Zapísala: Šüliová Darina

 

 

Overovatelia zápisnice:     Baumann Karol                  .....................................

                                      

                                             Juhászová Marcela            .....................................                                       

 

 

 

 

                                                                                Ing. Ladislav Sóky

                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie

z  5.  zasadnuita Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 16.12.2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

 

I.Konštatuje, že:

 1. Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, rokovanie OZ v Rapovciach je uznášania schopné.
 2.  

II. Berie na vedomie:

 1. Všeobecné informácie podané starostom obce o dianí od posledného OZ
 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ – uznesenia sú splnené resp. sa

plnia.

     3.   Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022

     4.   Rozpočtové opatrenie k rozpočtu roku 2019

     5.   Návrhy rozpočtu na roky 2021-2022

 

III. Schvaľuje:

1. Program zasadnutia OZ

2. Návrhovú komisiu v zložení : Gaál Ivan, Bozová Angelika

    overovateľov zápisnice a uznesení  :  Baumann Karol, Juhászová Marcela

3. Plán činnosti HK na I. polrok 2020

4. Rozpočet na rok 2020

5. Dodatok č. 2 k VZN 3/2012

6. Kladné záväzné stanovisko k žiadosti Árvaiho Adriana a spol.k žiadosti

7. Predlžnie nájmu na ďalších 5 rokov pre nájomcu Palčová Ľubica – bufet

 

IV. Neschvaľuje:

1. Predaj pozemku podľa žiadosti p. Hajtola

 

V. Poveruje:

1. Rokovaním starostu obce ku kanalizácii v obci    

2. Rokovaním starostu obce za riešenie ZŠ – nadstavby novým projektom

3. Vykonaním kontrolného váženia zberaného TKO starostu obce a poslanca Gaála Ivana

 

VI. Ukladá:

1. Spracovať prehľad o tvorbe odpadu za roky 2019 a 2018 s porovnaním

Termín: 02/2020                                       Zodpovední: zamestnanci OcÚ

 

2. Písomne vyzvať Ing. Kováčika a MUDr. Kováčikovú na upratanie neporiadku na ich majetku.

Termín: ihneď                                          Zodpovední: zamestnanci OcÚ

 

3. HK o kontrolu neplatičov v spolupráci so zamestnancami obce

Termín: I. polrok 2020                             Zodpovední: v texte

 

4. Kultúrne akcie ako aj aktivitiy obce riešiť v neskorších hodinách

Termín: pri akciách                                 Zodpovední: poslanci OZ, zamestnanci OcU

 

5. Zabezpečiť klziko počas zimnej sezóny

Termín: ihneď a podľa počasia               Zodpovední: organizátor Gaál Ivan a zamestnanci

                                                                                     obce

6. Na nasledujúce zasadnutie OZ prizvať riaditeľku MŠ aj učiteľky MŠ za účelom doriešenia vzniknutého problému s deťmi S.Pastorekovej.

Termín: v texte                                      Zodpovední: zamestnanci OcÚ

 

7. Járok pri bufete a jeho sfunkčnenie riešiť a mieste dňa 17.12.2019.

Termín: v texte                                      Zodpovední: Drahovský Ladislav a spol.

 

8. Predĺžiť nájom do konca marca 2020 pre neplatičov v sociálnyc bytoch s tým, že po tomto termíne budú vysťahovaní.

Termín: ihneď                                        Zodpovedná: Ágoštonová M.

 

9. Osloviť fi Teátro za dodanie letákov.

Termín: ihneď                                        Zodpovední: zamestnanci OcÚ

 

10. Započať s uzatváraním nájomných zmlúv na hrobové miesta

Termín: od 01/2020                               Zodpovední: zamestnanci OcÚ

 

 

VII. Určuje:

1. Za zapisovateľku:  Šüliovú Darinu

 

 

V Rapovciach, 16.12.2019

Zapísala: Šüliová Darina

 

Overovatelia zápisnice:     Baumann Karol                  .....................................

                                      

                                             Juhászová Marcela            .....................................                                      

 

 

 

                                                                                Ing. Ladislav Sóky

                                                                                   starosta obce

Samospráva

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:51
TÝŽDEŇ:451
CELKOM:200164

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V máji všetko je v kvete, všetko sa veselí, i bača sa teší umytej puteri /pastierska nádoba/.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:48

Slnko zapadá:20:27

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Ela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2