Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Projekty z Eurofondov

 

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Rapovce                                         

 

 

Dňa 29.09.2020 bolo Ministerstvom vnútra SR ako Sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následne uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt:

 

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Rapovce

 

Predmetom projektu je rozšírenie kapacity materskej školy v obci Rapovce formou výstavby novej budovy materskej školy. Realizáciou hlavnej aktivity projektu s názvom "Výstavba novej budovy materskej školy" sa dosiahne cieľ projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Realizácia hlavnej aktivity projektu s názvom "Výstavba novej budovy materskej školy" priamo prispeje k dosiahnutiu stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov projektu:

P0067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ,

P0341 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

P0716 - Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl.

 

Očakávanými výsledkami projektu sú:

  • projekt zlepší technickú vybavenosť v oblasti školských zariadení
  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry pokryje dopyt po zaradení detí do predškolskej výchovy
  • novovybudovaná materská škola vytvorí podmienky na čo najefektívnejšiu prípravu na nadväzujúci stupeň vzdelávania a bude v obci dostupná možnosť podpory celoživotného učenia pre všetky deti priamo z obce a blízkeho okolia
  • projekt vytvorí podmienky na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania a prispeje k desegregácii, destigmatizácii a degetoizácii.

 

Trvanie projektu:                                             06/2019 – 11/2022

Nenávratný finančný príspevok:                   667 930,69 EUR

Typ projektu:                                                    dopytovo orientovaný

 

Riadiaci orgán:                                                 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán:                           Ministerstvo vnútra SR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.ludskezdroje.gov.sk           www.minv.sk                      www.obecrapovce.sk    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

 

Obec Rapovce vďaka príspevku z fondov Európskej únie realizovala rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Výsledkom je zníženie energetickej náročnosti, zníženie nákladov na údržbu

verejné osvetlenia