Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

December

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach


 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rapovce

konaného dňa 7. decembra 2018 v Sobášnej miestnosti Obecného úradu v Rapovciach


 

Prítomní :

Ing. Ladislav Sóky, doterajší a zároveň novozvolený starosta obce

Prítomní doterajší poslanci OZ:

Árvaiová Gabriela

Baumann Karol

Bozová Angelika

Gaál Ivan

Palčová Ľubica

Ing. Segeč Mário

Ing. Šüli Anton


 

Prítomní novozvolení poslanci OZ:

Balog Róbert

Baumann Karol

Bozová Angelika

Gaál Ivan

Juhászová Marcela

Palčová Ľubica

Ing. Segeč Mário

 

Prizvaná :

Baumannová Danka, predseda miestnej volebnej komisie

 

 • Úvodné náležitosti

 

a/ Otvorenie

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rapovce (ďalej len OZ) otvoril Ing. Ladislav Sóky, doterajší a zároveň novozvolený starosta obce (dˇalej len starosta), ktorý privítal všetkých poslancov – doterajších aj novozvolených. Súčasne privítal aj hostí ako aj predsedu volebnek komisie. Skonštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí OZ sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina doterajších ako aj novozvolených posancov OZ a preto je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Ďalej uviedol, že ustanoujúce obecné zastupiteľstvo bolo zvolené v zákonom stanovenej lehote po vykonaní volieb do samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. Vzhľadom na osobitný charakter tohoto zasadnutia navrhol, aby sa postupovalo podľa Metodického návodu Ministerstva vnútra pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí OZ s nasledovným priebehom :

 

1. Úvodné náležitosti

 

a ) Otvorenie

b) Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice

c) oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v obci Rapovce a

odovzdanie  osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom  obecného

zastupiteľstva

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva v Rapovciach

f) Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

6. Určenie platu starostu

7. Diskusia

8. Záver

Schválenie návrhovej, mandátnej a volebnej komisi

K predloženému programu neboli žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy, preto rokovanie Obecnéhom zastupiteľstva sa riadilo támto programom.

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa starosta určil Agnesu Albertovú, pracovníčku obecného úradu. Za overovateľov

zápisnice určil Ing. Mária Segeča a Karola Baumanna poslancov OZ.

c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v obci Rapovce a odovzdanie  osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom  obecného zastupiteľstva

Starosta vyzval pani Danku Baumannovú predsedu miestnej volebnej komisie v Rapovciach, aby oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy našej obce konaného dňa 10.11.2018 a súčasne zvolenému starostovi odovzdala osvedčenie o zvolení.

Materiál – správa o výsledkoch volieb je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Zloženie sľubu starostu obce – zvolený starosta obce Ing. Ladislav Sóky zložil sľub starostu , ktorý znie :

" Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svoj funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

- po prečítaní sľubu tento potvrdil podpisom a prevzal výkon funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie a súčasne i vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Sľub starostu je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

e) Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

Novozvolení poslanci OZ v Rapovciach zložili sľub tak, že starosta prečítal sľub poslanca, ktorý znel:

" Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svoj funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Novozvolený poslanci sľub potvrdili podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí . Tým sa poslanci ujímajú výkonu funkcie poslanca OZ na nasledujúce volebné obdobie.

Sľub poslancov je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.


 


 

f)Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období

Starosta vo svojom príhovore poďakoval voličom za vyjadrenú podporu vo voľbách. Vyzdvihol prácu OZ v minulom volebnom období a doďakoval všetkým doterajším poslancom OZ, členom doterajších komisií za dobrú spoluprácu. Novozvoleným poslancom OZ poprial veľa energie a síl do práce v novom volebnom období a zaželal všetkým spolu veľa úspechov pri budovaní rozvoja obce.

2.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Z pozvánky dnešného ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rapovciach vyplýva, že prvú časť stanoveného programu sme skončili a zložením sľubu sme sa ujali funkcií v orgánoch samosprávy obce. Na základe metodického návrhu Ministerstva vnútra SR pristupujeme k schváleniu programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, program je navrhnutý nasledovne :

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

6. Určenie platu starostu

7. Diskusia

8. Záver

 

K predloženému programu neboli žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy, preto rokovanie Obecnéhom zastupiteľstva sa riadilo programom.

sledok hlasovania : za 7, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

Konštatujem, že program ustanovujúceho zasadnutia bol schválený a jednanie bude pokračovať podľa neho.

sledok hlasovania : za 7, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Poverený poslanec OZ plní úlohy v prípade, že nastanú nasledujúce okolnosti podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov :

 • § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľsta najmenej raz za tri mesiace, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,

 • § 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľsta, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,

 • § 12 ods. 6 - ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Uvedené úlohy vykonáva za predpokladu, že nie je starostom obce poverený zástupca starostu, resp. zástupca starostu nie je prátomný, alebo odmietne uvedené úlohy plniť.

Poveruje poslanca Karola Baumanna zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

sledok hlasovania : za 7, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

Starosta oznámil poslancom, že do funkcie zástupcu starostu poverenie v zmysle § 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení poverenie odovzdá na nasledujúcom OZ, ktorá bude 13.12.2018.

 

OZ zvlášť obecnú radu neschvaľoval.

 • Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

OZ na návrh starostu zriadil:

a) Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

- povinná komisia v zmysle zákona 357/2004 – členovia všetcia poslanci OZ.

6.Určenie platu starostu

Návrh predložila Agnesa Albertová, pracovníčka obce.

S účinnosťou od 7.12.2018 platí v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskoršíh predpisov, ktorá bola prijatá zákonom č.154/2011 Z.z.. Podľa nej starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 t.j. 1,83. Plat sa zaokrúhluje na celé euro nahor. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bola stanovená priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 na sumu 954,00EUR. V tomto roku starostov plat bol zvýšený rozhodnutím OZ o 30% . Na základe hlasovania poslancov zvýšenie platu bolo opäť na úrovni 30%, teda bol starostovi schválený plat v rovnakej výške.

sledok hlasovania : za 6, proti 1, zdržali sa 0, nehlasovali 0

Výpočet ako aj dôvodová správa je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

7. Diskusia

a) Ivan Gaál poslanec, pripomienku mal k písaniu zápisnie na OZ – aby sa hneď písala v elektonickej forme a hneď sa rozdala poslancom.


 

b) starosta predložil poslancom návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Uviedol, že uvedený návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a je ich možné pripomienkovať do 12.12.2018. Na deň 13.12.2018 bude zvolené riadne zasadnutie OZ, kde budú uvedené návrhy prerokované a následne schválené. Zároveň poslancov osobne pozval na 1. OZ na 13.12.2018, kde potom obdržia pozvánky osobne.

8. Záver

Pretože boli vyčerpané všetky body programu, starosta obce sa prítomným

poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

V Rapovciach 07.12.2018

 

Zapísala : Agnesa Albertová

 

Overovateľ : Ing. Mário Segeč ..........................................

 

Karol Baumann ..........................................

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Sóky

starosta obce


 


 

UZNESENIA

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rapovce,

zo dňa 07. decembra 2018

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

2. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií.

4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.

 

 • Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

 

A. berie na vedomie

 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva - predniesla predsedkyńa

miestnej volebnej komisie pani Danka Baumannová

2. vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Ladislav Sóky

 

B. Schvaľuje

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Gaál Ivan a Bozová Angelika

2. Overovateľov zápisnice a uznesení v zložení: Ing. Mário Segeč, Karol Baumann

 

C. k o n š t a t u j e, ž e

 

1. novozvolený starosta obce Ing. Ladislav Sóky

zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca

obecného zastupiteľstva:

 • (uviesť mená a priezviská poslancov, ktorí zložili sľub v abecednom poradí)

 • Róbert Balog

 • Karol Baumann

 • Angelika Bozová

 • Ivan Gaál

 • Marcela Juhászová

 • Ľubica Palčová

 • Mário Segeč, Ing. 

 

D. Určuje:

1. Zapisovateľku zápisnice : Albertová Agnesa

 

 • Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.

 

Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

poveruje

1. poslanca Karola Baumanna (uviesť meno a priezvisko) zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

Uznesenie č. 3 

 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

OZ na návrh starostu zriadil:

a) Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

povinná komisia v zmysle zákona 357/2004 – členovia všetcia poslanci OZ. 5.

 

Uznesenie č. 4 

 

5. Určenie mesačného platu starostu

starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 t.j. 1,83. Plat sa zaokrúhluje na celé euro nahor. Obecné zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšilo o 30 %. Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bola stanovená priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 na sumu 954,00EUR.

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

u r č u j e

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Ladislav Sóky vo výške 2270,00 €

 

 

V Rapovciach 07.12.2018

 

Overovateľ : Ing. Mário Segeč ..........................................

 

Karol Baumann ..........................................

 

Ing. Ladislav Sóky

starosta obce

 

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 13.12.2018

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rapovciach konaného dňa 13.12.2018

 

1/Otvorenie

 

Starosta obce:

Privítal prítomných členov poslaneckého zboru, zamestnancov obecného úradu a všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach zvolaného v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci: Balog Róbert, Baumann Karol, Bozová Angelika, Gaál Ivan, Juhászová Marcela, Palčová Ľubica, Ing. Segeč Mário

Ospravedlnení :

 

Pristupujeme k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zastupiteľstva

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a uznesení

5. Schválenie rozpočtu na roky 2019 - 2021

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva – zástupca starostu obce

7. Otváranie obálok – voľba hlavného kontrolóra

8. Diskusia - rôzné

9. Návrh na uznesenie

10. Záver zasadnutia OZ

 

K predloženému programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, preto rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadilo týmto programom.

 

Ad 1.: Zahájenie rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach vykonal Ing. Sóky, starosta obce.

Ad 2 .: Určenie zapisovateľa - Ing. Sóky, starosta obce určil za zapisovateľku Agnesu Albertovú.

Ad 3: K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.

Ad 4.:Schválenie návrhovej komisie - starosta navrhol do návrhovej komisie zasadnutia OZ – Karol Baumann, Angelika Bozová,

- za overovateľov zápisnice navrhol poslancov OZ : Marcela Juhászová, Ľubica Palčová

Ad 5.: Ing. Šüliová Darina informovala poslancov OZ – návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021. Starosta položkovite prebral rozpočet – podal vysvetlenie ku každej položke.

Ad 6.: Starosta poveril poslanca OZ za zástupcu starostu - Karola Baumanna

Ad 7.: Voľba hlavného kontrolóra – otváranie obálok – komisia oboznámila OZ z výsledkami otvárania obálok. Na otváranie obálok bola losovaná trojčlenná komisia – predsedom, ktorej sa stala poslankyňa Ľubica Palčová, členovia Marcela Juhászová a Róbert Balog. Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači :

1, JUDr. Norbert Gecso

2, Mgr. Jana Haláková

3, Ing. Božena Putiová

Materiál – správa o výsledku volieb je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice..

Ad 8.: Ing. Sóky Ladislav, starosta obce informoval poslancov o rokovaní s Firmou Brantner Gemer s.ro. – ohľadne vývozu TKO a o návrhu o zakúpenie vriec na odpad. Poslanci navrhli a odhlasovali cenu vriec . Výsledok hlasovania podľa poslancov:

Karol Baumann 0,50 €

Ivan Gaál 0,50 €

Ing. Mário Segeč 0,30 €

Angelika Bozová 0,20 €

Marcela Juhászová 0,50 €

Ľubica Palčová 0,50 €

Róbert Balog 0,20 €

na základe hlasovania cena 1 vreca bude 0,50 €. Vrecia bude možné zakúpiť na obecnom úrade alebo u členov MOPS aj vo večerných hodinách. Ďalej informoval o upozornenie životného prostredia na vyčistenie skládok .

Poslanec Ing. Segeč Mário mal otázku za pozemok pod požiarnou zbrojnicou.

Poslanec Gaál Ivan mal návrh na kotnrolovanie kuka nádob – členovia MOPS by mali kontrolovať námatkovo obsah kuka nádob.

Schválenie plán zasadnutia OZ.

Ku každému bodu programu bola diskusia hneď pri jeho prerokovávaní.

Ad 9.: Návrhová komisia oboznámila prítomných s návrhom na uznesenie, návrh bol jednomyselne prijatý.

Ad 10.: Záver - pretože boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Sóky Ladislav sa prítomným poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

 

V Rapovciach, 13.12.2018

 

 

Zapísala: Albertová Agnesa

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Marcela Juhászová .....................................

 

 

Ľubica Palčová .....................................

 

 

 

 

Ing. Ladislav Sóky

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.1/2018

z 1. zasadnuita Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

dňa 13.12.2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

 

I. Konštatuje:

1. Je prítomná nadopolovičná väčšina poslancov, rokovanie OZ v Rapovciach je uznášania schopné.

 

II. Berie na vedomie:

1. Určenie poslanca – zástupcom starostu, poslanec Karol Baumann

2. Voľbu hlavného kontrolóra obce - výsledky volebnej komisie , ktorá je neoddeliteľnou prílohou uznesenia

3. Návrh starostu na odkúpenie pozemkov od majiteľov, ktoré sú v exekučnom konaní.

 

III. Schvaľuje:

1. Program zasadnutia OZ

2. Návrhovú komisiu v zložení Karol Baumann, Angelika Bozová

overovateľov zápisnice a uznesení Ľubica Palčová, Marcela Juhászová

3. Rozpočet na rok 2019 ako záväzný a na roky 2020 - 2021 ako

informatívny

4. Plán zasadnutí OZ na rok 2019

5.Sobášiacich na volebné obdobie 2018 – 2022

Angelika Bozová a Ing. Mário Segeč.

6. Cena vriec na TKO 0,50 €

 

 

IV. Ukladá:

1. Informovať obyvateľov formou letákov a vyhlasovaním k odvozu a likvidácii odpadu ako aj k jeho separácii

Termín: 01/2019 Zodpovední: zamestnanci obecného úradu

2. Vypracovať VZN pre matriku

Termín: 01/2019 Zodpovedná: matrikárka

3. Vykonávať kontrolu separovania odpadu pri sociálnych bytoch.

Termín: ihneď a trvale Zodpovední: zamestnanci obecného úradu

 

V. Určuje:

 

1. Za zapisovateľku Agnesu Albertovú

V Rapovciach, 13.12.2018

 

Zapísala: Agnesa Albertová

 

Overovatelia uznesení: Marcela Juhászová .....................................

 

 

Ľubica Palčová .....................................

 

 

 

Ing. Ladislav Sóky

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Samospráva

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:51
TÝŽDEŇ:451
CELKOM:200164

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V máji všetko je v kvete, všetko sa veselí, i bača sa teší umytej puteri /pastierska nádoba/.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:48

Slnko zapadá:20:27

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Ela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2