Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

OZ jún 2020

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 29. júna 2020

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

konaného dňa 29.6.2020

 

1/Otvorenie

Starosta obce:

Prívítal prítomných poslancov OZ v Rapovciach, zamestnancov obecného úradu a všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach zvolaného v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Po preskúmaní prezenčnej listiny bolo konštatované, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je zasadnutie uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci:  Balog Róbert,  Juhászová Marcela,  Palčová Ľubica, ,  Baumann Karol, Gaál Ivan, Ing. Segeč Mário

Ospravedlnená: Bozová Angelika - PN

 

Návrh programu, ktorým by sa malo dnešné rokovanie riadiť.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení,návrhovej komisie a

    určenie zapisovateľky pre zasadnutie OZ

3. Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ

5. Záverečný účet a hospodárenie Obce Rapovce za rok 2019

6. Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu Obce Rapovce za rok 2019

7. Plán kontrolnej činnosti HK Obce Rapovce na II. polrok 2020

8. Rôzne

9.  Diskusia                      

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

 

            K predloženému návrhu programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, preto rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadilo týmto programom.

 

Ad 1.: Otvorenie rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach vykonal Ing. Sóky, starosta obce.

Ad 2.:  Za overovateľov zápisnice a uznesení Ing. Sóky, starosta obce navrhol poslancov Baloga Róberta, Gaála Ivana, za členov návrhovej komisie Ing. Segeč Mário a Juhászová Marcela.

K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, uvedení boli jednomyselne schválení za overovateľov  a členov návrhovej komisie.

Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ určil Ing. Sóky, starosta obce Šüliovú Darinu.

Ad 4.: Ing. Sóky Ladislav, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ - uznesenia sú splnené resp. sa plnia.

Bol podľa uznesenia spracovaný prehľad o tvorbe odpadu za roky 2019 a 2018 s porovnaním, všetci prítomní tento prehľad obdržali a je súčasťou zápisnice.  Čo sa týka triedenia, poplatok 12 € z roku 2019 sa zvýšil na 24 €, je potrebné vykonať osvetu ohľadne vyššej triedenosti vyprodukovaného odpadu. Na zvýšenie triedenosti by bolo potrebné začať aj s bioodpadom a samostatne starým železom a kovovým odpadom v spolupráci s AgroCS Veľké Dravce. Sú problémy so smeťami, vytriedili sa aj smeti na smetisku pri Prefe.

Bolo vykonané kontrolné váženie za prítomnosti Ivana Gaála v dňoch 4. a 18.3.2020. Ďalej prítomných informoval o rokovaní ohľadne kanalizácie v obci, toto rokovanie pokračuje ako aj spoločné riešenie s Ing. Marákom, kde je dohoda, že vyústenie budeme užívať spolu s jeho firmou.

Ivan Gaál pri tejto problematike navrhol, aby boli uzatvorené zmluvy s tými občanmi, ktorí sú už napojení na existujúcu kanalizáciu – možnosť riešenia aj cez darovacie zmluvy. Starosta obce uviedol, že napojenie je menšie zlo ako by občania realizovali vypúšťanie do verejných kanálov, keď bude ČOV v skúšobnej prevádzke, tak Obec bude za túto službu občanom vystavovať faktúry.

Od rokovania zastupiteľstva došlo k zmene pri predaji pozemku Ing. Kováčikom, pozemok ktorý ponúkol obci následne predal prevádzkovateľovi predajne potravín.

Neplatiči v sociálnych bytoch si okrem jedného vyrovnali svoje záväzky voči obci, ostala jedna neplatička a to Marcela Oláhová ktorá má dlh cca 370 €, zatiaľ nemá predĺženú zmluvu, je v riešení.

Klzisko – konštrukciu je potrebné buď zložiť a uskladniť alebo sa nechá tam, doriešiť s majiteľmi kúpaliska.

V cintoríne je veľa starých neidentifikovateľných hrobov,  osloviť starších spoluobčanov či nevedia komu tieto hroby patria a započať v súlade s platnou aktuálnou legislatívou uzatvárať nájomné zmluvy a hrobové miesta.

Ad 5.:  V tomto bode informovala prítomných Darina Šüliová so záverečným účtom obce a hospodárením obce za rok 2019. K predloženému materiálu prítomní nemali pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. Záverečný účet je prílohou tejto zápisnice.

Ad 6.: HK obce JUDr. Gecso oboznámil prítomných so stanoviskom k ZÚ a hospodáreniu obce za rok 2019. K predloženému materiálu prítomní nemali žiadne pripomienky. Stanovisko HK s ZÚ obce je prílohou zápisnice. V stanovisku odporúča schváliť záverečný účet tak, ako bol predložený bez výhrad.

Ad 7.: Prítomných oboznámil HK s návrhom plánu činnosti HK na II. polrok 2020. K návrhu neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  Plán činnosti HK je prílohou tejto zápisnice.

Ad 8.: V tomto bode ako prvý informoval starosta obce prítomných o dianí od posledného obecného zastupiteľstva.

- na zateplenie budovy obecného úradu – ešte nemáme zmluvu a ani finančné prostriedky,

- nová budova MŠ – zmluva by mala byť podpísaná v mesiaci júl 2020,

- oddychová zóna pri obecnom úrade – je vypracovaná štúdia, máme na to finančné prostriedky, je potrebné to realizovať – pri tejto informácii Ivan Gaál navrhol, aby sa v rozhlase vyhlásilo, či majú občania záujem o vysadenie „svojho stromu“ v tejto zóne,

- požiarna zbrojnica – projekt máme, DHZ bude mať pridelené motorové vozidlo IVECO, bude potrebné rozšíriť priestory požiarnej zbrojnice za vlastné finančné prostriedky,

- TJ areál – strecha je kompletne poškodená, pod 1 000 € sa nedá odstrániť nedostatok, je potrebné sa rozhodnúť, či sa bude robiť plechová strecha – je však problém, že keď bude vietor môže ju strhnúť, lebo sa nemá o čo riadne uchytiť, alebo sa bude realizovať gumoasfaltový náter so zárukou 8-10 rokov,

- zateká aj strecha na zdravotnom stredisku – bolo by potrebné vykonať rekonštrukciu tejto budovy ako celku,

- pravdepodobne bude potrebné riešiť aj financovanie potrieb obce cez úvery, v Prima banke máme predschválený úver vo výške 70 000 €, v ČSOB máme predschválený leasing vo výške 50 000 €, podľa potreby a požiadaviek na výšku finančných prostriedkov bude potom riešiť použitie úverových financií,

- prítomných informoval, že je požiadavka tak ako po predchádzajúce roky na dovoz vody do bazénov pre občanov cez DHZ, k tejto činnosti prítomní nemali pripomienky ani pozmeňujúce návrhy,

- 26.7.2020 sa bude konať medzinárodný Ipeľský beh kde sa obec zúčastní tak ako po iné roky, zabezpečí občerstvenie, pitný režim, uvarenie guľášu, materiálnotechnické zabezpečenie k celému priebehu behu v obci,

- informoval prítomných o knihách v ktorých má obec reklamu, je potrebné zabezpečiť vystavenie týchto propagačných materiálov v objekte kúpaliska, po dohode s kúpaliskom by bolo dobre umiestniť skrinku kde sa materiály umiestnia, aby si ich návštevníci mohli pozrieť a v prípade záujmu aj kúpiť,

- dňa 7.7.2020 v podvečerných hodinách sa bude konať v priestoroch kúpaliska ďalšia časť projektu RTVS „S úsmevom po Slovensku“, obec bude prezentovať cigánsky chlebík – bodak, rôzne výšivky, upomienkové predmety vyrobé skupinou v obci, cigánsku hudbu a tanec  – pre účinkujúcich obec zabezpečí klobúky, zástery, hudba je zabezpečená cez Agocsa Alexandra, finančné prostriedky na prípravu a pečenie bodaku ako aj pre hudbu zabezpečí RTVS,

- žiadosť Jozefa Kömüveša o odkúpenie časti pozemku z parcely č. 943/2 na usporiadanie pri príjazdovej ceste na kúpalisko ako aj dokončením oplotenia – prítomní k žiadosti nemali pripomienky ani pozmeňujúce návrhy,

- žiadosť Palčovej Ľubice o odpustenie nájmu za obdobie od 16.3.2020 do 30.4.2020 – prítomní k žiadosti nemali pripomienky ani pozmeňujúce návrhy,

- Ivan Gaál navrhol prítomným aby obec za komerčné vyhlasovanie v rozhlase vyberala čiastku 5 €, informačné vyhlasovania realizovať pre občanov zdarma a ostatné tak ako doteraz za 2 €, tiež pozrieť VZN za zabratie verejného priestranstva a prehodnotiť prípadne uvedené sadzby,

- na rokovanie OZ si predložili žiadosti o odkúpenie pozemku pod garáže Sanislo Július, Očovay Gabriel, Kozloková Erika – k tejto problematika sa vyjadril Ivan Gaál ktorý navrhol, kedže každý v žiadosti uviedol inú požadovanú výmeru pozemku, aby bolo rozhodnuté o výmere na jednu garáž 24m2, na základe spracovaného geometrického plánu stanoviť, koľko garáží je možné na pozemku umiestniť, navrhol dlhodobý prenájom pozemku, nie odkúpenie a stanoviť formu garáží,

- žiadosť Kozlokovej Eriky – oprava zatekajúcej strechy na kolkárni – je potrebné urýchlene opraviť časti, kde je strecha poškodená a potom vykonať rekonštrukciu celej strechy,

- žiadosť Kozlokovej Eriky – započítanie výdavkov vynaložených Kozlokovou Erikou s úhradou nájomného a ostatných platieb – bola stanovená komisia v zložení Ing. Segeč, Baumann a Juhászová, komisia má na mieste zistiť čo bolo nájomcom realizované a predložiť návrh na nasledujúce zastupiteľstvo k doriešeniu,

- nakoľko neustále dochádza k nezhodám pri ťahaní žúmp pri prenajatých priestoroch nehnuteľností (bufet a kolkáreň), budú sa odpisovať vodomery vždy k prvému dňu v mesiaci a podľa spotreby sa bude vystavovať pomermi faktúra za vyťahovanie žúmp,

- Ivan Gaál požiadal, aby obec oslovila pani Lakatošovú zo Štúrovej ul., poukázal aj na vyhlášku 532/2002,

- ďalej požiadal, aby boli zabezpečené spomaľovače na ul. Štúrovú,

- tiež požiadal, aby obec zistila a oslovila majiteľa auta, ktoré je odstavené na Štúrovej ul. aby ho z cesty odstránil,

- požiadal o kosenie priestoru „malého ihriska“ na Štúrovej ul. aby mali deti priestor na hranie,

- starosta obce k prevádzkovaniu MFI uviedol, že do prevádzky ho obec spustí spolu s Novolandiou, čo sa týka pripojenia na elektriku bude to financované 50/50 tiež s Novolandiou, na MFI chce Novolandia zorganizovať aj turnaj

- Juhászová Marcela poukázala na skutočnosť, že Petráš Ladislav vyťahuje žumpu tak, že hadicou ju vypúšťa na pole za ním a požiadala, aby ho obec upozornila na nezákonné konanie,

- Balog Róbert – poukázal na to že VPP kosili v záhrade u Malinovcov, nevie, či mali na to súhlas a požiadal, aby sa takéto kosenia evidovali, komu sa kosí, koľko m² sa pokosí a obstaranie PH v litroch,

- ďalej poukázal na to, že v cintoríne na vstupnej bráne sú poškodené šridle alebo chýbajú a aj oznamovacia tabuľa tam nie je, je potrebné ju opäť osadiť,

- tiež požiadal, aby sa na Petöfiho ul. na kontajnery na odpad k sociálnym bytom urobil prístrešok a aby boli obyvatelia sociálnych bytov upozornení na nesypanie smení okolo a za bytovkami, aby udržiavali poriadok.

Ad 9.: Ku každému bodu prebehla diskusia hneď.

Ad 10.: Návrh na uznesenie predniesol Ing. Segeč Mário, tento návrh bol jednomyselne prijatý bez pripomienok a doplňujúcich návrhov.

Ad 11.: .Záver - pretože boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Sóky Ladislav sa prítomným poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

V Rapovciach, 29.6.2020

 

Zapísala: Šüliová Darina

 

 

Overovatelia zápisnice:     Balog Róbert                      .....................................

                                       

                                             Gaál Ivan                            .....................................                                      

 

 

 

 

                                                                                Ing. Ladislav Sóky

                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie

zo  7.  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 29.6.2020

 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

 

I.Konštatuje, že:

1.    Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, rokovanie OZ v Rapovciach je uznášania schopné.

2.     

II. Berie na vedomie:

1.    Všeobecné informácie podané starostom obce o dianí od posledného OZ

2.    Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ – uznesenia sú splnené resp. sa

           plnia.

     3.   Stanovisko HK k ZÚ a hospodáreniu Obce Rapovce za rok 2019

     4.   Ponuku leasingu od ČSOB

   

 

III. Schvaľuje:

1. Program zasadnutia OZ tak, ako bol prednesený a uvedený v zápisnici

2. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Segeč Mário, Juhászová Marcela

    overovateľov zápisnice a uznesení  :  Balog Róbert, Gaál Ivan

3. Plán činnosti HK na II. polrok 2020

4. Záverečný účet a hospodárenie Obce Rapovce za rok 2019

5. Rozvoz vody do bazénov cez DHZ za refundáciu nákladov na vodu a rozvoz

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku pre Kömüveša Jozefa v zmysle podanej žiadosti z  

    parcely č. 943/2

7. Žiadosť Palčovej Ľubici o odpustenie nájomného za dobu od 16.3.2020 do 30.4.2020

8. Komisiu v zložení Ing. Segeč, Baumann a Juhászová na preverenie výdavkov

    Kozlokovej Eriky pre započítanie s nájomným a ostatnými záväzkami voči obci

 

IV. Neschvaľuje:

 

V. Poveruje:

1. Rokovaním starostu obce ohľadne opravy strechy na TJ areáli

2. Rokovaním starostu obce ohľadne možnosti umiestnenia spomaľovačov na ul. Štúrovú

3. Rokovaním starostu obce ohľadne spracovania geometrického plánu na osadenie

    garáží na ul. Zelenej

 

VI. Ukladá:

1. Vykonať osvetu ohľadne zvýšenia triedenosti odpadu a zapojiť do triedenia aj bioodpad   

    a kovový odpad vo zvýšenej miere

    Termín: ihneď a trvale                            Zodpovední: Agoštonová Miroslava

 

2. Vypracovať darovacie zmluvy a osloviť pripojených občanov na kanalizáciu ohľadne   

     poskytnutia daru pre obec 

    Termín: ihneď a trvale                             Zodpovední: Agoštonová Miroslava

 

3. Ukončiť nájomnú zmluvu s neplatičkou v sociálnom byte v prípade, ak do ukončenia

    pandémie si svoj záväzok voči obci nevyrovná

    Termín: v texte                                        Zodpovední: Agoštonová Miroslava

 

4. Preskúmať výšku nájomného v sociálnych bytoch

    Termín: do budúceho zasadnutia OZ      Zodpovední: Agoštonová Miroslava

 

5. Dohodnúť uskladnenie konštrukcie klziska v priestoroch kúpaliska

    Termín: čo najskôr                                   Zodpovední: Drahovský Ladislav

                                                                     v spolupráci s Juhászovou Marcelou

                                                                     a vedením kúpaliska

 

6. Osloviť starších spolupobčanov ohľadne neidentifikovateľných hrobov v cintoríne

    Termín: ihneď                                          Zodpovední: Drahovský Ladislav

 

7. Začať s uzatváraním zmlúv k hrobovým miestam

    Termín: ihneď                                          Zodpoveddní: Agoštonová Miroslava

                                                                                           Drahovský Ladislav

 

8. Osloviť občanov keď sa začne realizovať oddychová zóna za možnosť zasadiť si    

    „vlastný strom“

    Termín: v texte                                        Zodpovední: Drahovský Ladislav

                                                                                         Pastoreková Silvia

 

9. Zabezpečiť na 26.7.2020 počas konania medzinárodného ipeľského behu obečrstvenie   

    a organizáciu tak ako po minulé roky

    Termín: v texte                                        Zodpovední: poslanci, určení zamestnanci OcU

 

10. Zabezpečiť miesto na predaj reklamných predmetov a kníh Rapoviec v priestoroch   

      kúpaliska vrátane obstarania skrinky na ich prezentáciu

      Termín: ihneď                                        Zodpovední: určení zamestnanci OcU v   

                                                                                         spolupráci s Juhászovou Marcelou 

                                                                                         a vedením kúpaliska

 

11. Do 6. 7. 2020 zabezpečiť vyčistenie verejných priestranstiev v celej dedine  a ihrisko  

      pred  akciou, ktorá bude konať dňa 7.7.2020 v priestoroch kúpaliska „Vo štvorici po  

      Slovensku“

      Termín: v texte                                     Zodpovední: Horváthová A.

 

12. Na akciu „Vo štvorici po Slovensku“ na deň 7.7.2020 pripraviť prezentáciu podľa  

      požiadaviek organizátorov

      Termín: v texte                                     Zodpovední: Horváthová A.

 

13. Aktualizovať poplatky za služby vykonávané obcou

      Termín: do najbližšieho OZ                  Zodpovední: Pastoreková Silvia

                                                                                        Šüliová Darina

 

14. Aktualizovať v prípade potreby vo VZN poplatky za zabratie verejného priestranstva v  

      obci

      Termín: do najbližšieho OZ                  Zodpovední: Pastoreková Silvia

                                                                                        Šüliová Darina

 

15. Vykonať prieskum trhu na garáže a stanoviť jednotný postup pri prideľovaní pozemkov

      do dlhodobého nájmu pri ich osadení

      Termín: po spracovaní geometrického plánu   Zodpovední: poverení zamestnanci OcU

 

16. V zmysle záverov rokovania OZ odpovedať na žiadosti ktorými žiadali o odkúpenie   

      pozemkov pod garáže.

      Termín: ihneď                                        Zodpovední: Šüliová Darina

 

17. Opraviť tie časti strechy na budove Kolkárne ktoré sú poškodené aby nedochádzalo k  

      zatekaniu

      Termín: ihneď                                      Zodpovední: Drahovský Ladislav

 

18.  Zabezpečiť odpisovanie vodomerov v Rapp Bare a v pohostinstve U andílka za

       účelom správnej fakturácie za vyťahovanie žúmp vždy k prvému dňu v mesiaci

      Termín: od 1.7.2020                         Zodpovední: Šüliová Darina a určení zamestnanci

 

19. Písomne upozorniť Katarínu Lakatošovú za nedostatok v oplotení, Ladislava Petráša  

      za vyťahovanie žumpy na cudzí pozemok, majiteľa motorového vozidla odstaveného  

      na ul. Štúrovej aby ho odstránil z cesty.

      Termín: ihneď                                   Zodpovední: Šüliová Darina

 

20. Zaviesť evidenciu kosenia VPP

      Termín: ihneď a trvale                       Zodpovední: Horváthová A., Drahovský L.

 

21. Zabezpečiť opravu škridlí na vstupnej bráne do cintorína, osadiť naspäť tabuľu na

      oznamy

      Termín: ihneď                                    Zodpovední: Drahovský Ladislav

 

22. Vykonať opravu smetného koša pred farou.

      Termín: ihneď                                     Zodpovední: Drahovský Ladislav

 

 

VII. Určuje:

1. Za zapisovateľku:  Šüliovú Darinu

 

 

V Rapovciach, 29.6.2020

Zapísala: Šüliová Darina

 

Overovatelia zápisnice:     Balog Róbert                     .....................................

                                      

                                             Gaál Ivan                           .....................................                                      

 

 

 

                                                                                Ing. Ladislav Sóky

                                                                                   starosta obce

Samospráva

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:120
TÝŽDEŇ:627
CELKOM:194751

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak apríl pekný, máj bude ružový.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:39

Slnko zapadá:19:41

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5