Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

OZ marec 2020

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 9.3.2020

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

konaného dňa 9.3.2020

 

1/Otvorenie

Starosta obce:

Prívítal prítomných poslancov OZ v Rapovciach, zamestnancov obecného úradu a všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach zvolaného v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Po preskúmaní prezenčnej listiny bolo konštatované, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je zasadnutie uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci:  Balog Róbert,  Juhászová Marcela,  Palčová Ľubica, , Baumann Karol, Gaál Ivan Ing. Segeč Mário.

Ospravedlnená: Bozová Angelika - PN

 

Návrh programu, ktorým by sa malo dnešné rokovanie riadiť.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení,návrhovej komisie a

               určenie zapisovateľky pre zasadnutie OZ

3. Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.

5. Žiadosť o NFP k projektu "Rozšírenie kapacity MŠ v obci Rapovce"

6.  Diskusia                      

          7.  Návrh na uznesenie  

          8.  Záver

          

            K predloženému návrhu programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, preto rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadilo týmto programom.

 

Ad 1.: Otvorenie rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach vykonal Ing. Sóky, starosta obce.

Ad 2.:  Za overovateľov zápisnice a uznesení Ing. Sóky, starosta obce navrhol poslancov Palčovú Ľubicu a Baumanna Karola, za členov návrhovej komisie Baloga Róberta a Juhászovú Marcelu.

K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, uvedení boli jednomyselne schválení za overovateľov  a členov návrhovej komisie.

Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ určil Ing. Sóky, starosta obce Šüliovú Darinu.

Ad 4.: Ing. Sóky Ladislav, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ - uznesenia sú splnené resp. sa plnia.

Ad 5.:  V tomto bode informoval prítomných starosta obce o opakovanej výzve na predkladanie žiadostí o NFP, zameranie je na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v rámci OP Ľudské zdroje, ktorú vyhlásilo MV SR. Obec Rapovce má záujem predložiť žiadosť o NFP a preto je potrebné vyjadrenie poslancov OZ v Rapovciach, či schvaľujú predloženie žiadosti. Týmto problémom sa už OZ v Rapovciach zaoberalo na zasadnutí 26.3.2019, žiadosť podaná v tejto dobe nebola akceptovaná preto je potrebné opakované schvállenie na podanie novej žiadosti k novej výzve.

K predloženej informácii starostu nemali prítomní žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, s predložením žiadosti jednomyselne súhlasili.    

Ad 6.: Diskusia bola vykonaná pri každom bode programu.

Ad 7.: Návrh na uznesenie predniesol Balog Róbert, tento návrh bol jednomyselne prijatý bez pripomienok a doplňujúcich návrhov.

Ad 8.: Záver - pretože boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Sóky Ladislav sa prítomným poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

 

V Rapovciach, 9.3.2020

 

Zapísala: Šüliová Darina

 

 

Overovatelia zápisnice:     Palčová Ľubica                  .....................................

                                      

                                             Baumann Karol                  .....................................                                      

 

 

 

 

                                                                                Ing. Ladislav Sóky

                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie

z  6.  zasadnuita Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 9.3.2020

 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

 

I.Konštatuje, že:

  1. Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, rokovanie OZ v Rapovciach je uznášania schopné.
  2. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce

 

II. Berie na vedomie:

  1. Všeobecné informácie podané starostom obce o dianí od posledného OZ
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ – uznesenia sú splnené resp. sa

plnia.

   

III. Schvaľuje:

1. Program zasadnutia OZ

2. Návrhovú komisiu v zložení : Balog Róbert, Juhászová Marcela

    overovateľov zápisnice a uznesení  :  Palčová Ľubica, Baumann Karol

3. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu "Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Rapovce" v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2, zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásenú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľského orgánu OPĽZ.

4. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, a zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

 

IV. Určuje:

1. Za zapisovateľku:  Šüliovú Darinu

 

 

V Rapovciach, 9.3.2020

Zapísala: Šüliová Darina

 

Overovatelia zápisnice:     Palčová Ľubica                  .....................................

                                      

                                             Baumann Karol                  .....................................                                      

 

 

 

                                                                                Ing. Ladislav Sóky

                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

                        

Samospráva

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:1
TÝŽDEŇ:373
CELKOM:203297

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Jasný deň na Tela Páne teší hospodára.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:38

Slnko zapadá:20:47

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Alojz, Elvis, Lejla

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30