Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

OZ september 2020

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 28.9.2020

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rapovciach konaného dňa 28.9.2020

 

1/Otvorenie

 

Starosta obce:

Prívítal prítomných členov poslaneckého zboru, zamestnancov obecného úradu a všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach zvolaného v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je zasadnutie uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci:  Balog Róbert, Gaál Ivan, Juhászová Marcela,  Palčová Ľubica, Ing. Segeč Mário

 

Ospravedlnení :  Bozová Angelika, Baumann Karol

 

Návrh programu, ktorým by sa malo dnešné rokovanie riadiť.

Program:

             1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

          2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení, návrhovej komisie a určenie   

             zapisovateľky pre zasadnutie OZ

    3. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva

    4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ

    5. Informácie starostu obce

         6. Navýšenie úverového rámca v Prima banke, prijatie úveru 

   7. Prijatie bezúročnej finančnej výpomoci od štátu, stanovisko HK

           8. Dotácia pre šport

         9. Rôzne

        10. Diskusia

        11. Návrh na uznesenie

        12. Záver zasadnutia OZ

 

            K predloženému programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, preto rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadilo týmto schváleným  programom.

 

Ad 1.: Zahájenie rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach vykonal Ing. Sóky, starosta obce.

Ad 2.:  Za overovateľov zápisnice a uznesení starosta navrhol poslancov Ing. Segeča Mária, Gaála Ivana. K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, boli jednomyselne schválení za overovateľov. Do návrhovej komisie navrhol poslancov Palčovú Ľubicu, Baloga Róberta, K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, boli jednomyselne schválení do návrhovej komisie. Za zapisovateľku určil starosta obce Darinu Šüliovú.

Ad 4.:  Ing. Sóky Ladislav, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ - uznesenia sú splnené resp. sa plnia.

Ad 5.: Starosta obce informoval prítomných o činnosti od posledného zasadnutia zastupiteľstva a tiež informoval o potrebnách ktoré je nevyhnuté v tomto období zabezpečiť a vykonať. Tohto bodu sa zúčastnil aj Ing. Makši, ktorý prítomných oboznámil so stavom strechy budovy obecného úradu, a ostatných prvkov, ktoré sú v havarijnom resp. nefunkčnom stave, podal k stavu odborné stanovisko.

Starosta uviedol k tejto problematike, že už pred deviatimi rokmi bola vypracovaná štúdia na sedlovú strechu, ktorá bola však vo výške 340 tis. €, čo v tej dobe nebolo realizovateľné z dôvodu financií.

Ing. Makši uviedol, že je potrebné riešiť aj tepelnú izoláciu strechy a znížiť koeficient energetickej náročnosti budovy, je potrebné vykonať výmenu klampiarskych prvkov a zvodov, keď sa už bude robiť strecha je potrebné zabezpečiť výmenu bleskozvodových zvodov, na plochu budovy vychádza 10-12 zvodov tak, aby spĺňala technickú normu.

Pri zatepľovaní budovy obecného úradu vyvstali požiadavky na zmenu okenných parapiet vonkaších, je potrebné vykonať predlĺženie výfukov 25 ks gamatiek, pri zatepľovaní odporučil už vymeniť ostávajúcich 6 okien za nové plastové a riešiť aj vstupy do budovy – schodiská, ktoré sú tiež v havarijnom stave a tak predísť prípadným úrazom.

Starosta k uvedeným prácam uviedol, že sú to náklady ktoré vznikli odhalením pri zatepľovaní a musia sa riešiť ako celok. Tepelný koeficient sa dá dosiahnuť tak, že k zatepľovaniu budovy ešte vykonáme izoláciu strechy. Bola vykonaná fyzická obhliadka strechy niektorými z prítomných a bolo konštatované, že strecha je vo veľmi havarijnom stave, zateká, poškodzuje sa interiér zbytočne vznikajú náklady aj na odstránenie týchto škôd.

Ing. Makši vysvetlil, že je potrebné urobiť práce na 800 m2 strechy. Odporúča použiť faktrafol fóliu, záruka na túto fóliu je 15-20 rokov. Fi Fatrafol dá k jej položeniu technologický postup, urobia sa skúšky, samozrejme je potrebné postup a systém dodržať aby bola kvalita práce správna. Pri tejto príležitosti poukázal aj na potrebu opraviť komíny, ktoré sú v zlom technickom stave.  Čo sa týka atiky strechy je potrebné vykonať klampiarske práce, nové zvody.

Gaál Ivan sa Ing. Makšiho opýtal z čoho vychádzajú jeho ceny o ktorých hovoril, Ing. Makši odpovedal, že sú to ceny odporúčané podľa cenových relácií v stavebníctve. Jedná sa o priemerné  ceny na trhu Slovenska.

Starosta obce uviedol, že ak zastupiteľstvo schváli vykonanie potreby uvedených prác, obec je povinná vykonať verejné obstarávanie podľa zákona.

Gaál Ivan – nemal sa kedy pripraviť na takéto rokovanie, je to náročné

Pán Fehér, ktorý sa spolu s Ing. Makšim tiež zúčastnil rokovania vysvetlil prítomným skladbu strechy.  140 tis. €, ktoré obec dostala na zateplenie je účelovo určených, tam sa nedá prekvalifikovať ani jedna práca ktorá sa musí vykonať na zateplení, riešiť len zateplenie bez rekonštrukcie strechy a ostatných prvkov nemá žiadny význam pretože uvedené skutkové stavy sú stavy vysoko havarijné.

Gaál Ivan – tieto informácie mali byť poslancom predložené vopred, aby si ich vedeli preštudovať, do budúcna žiada v tomto smere vykonať nápravu.

Ing. Makši požiadal aby sa vybrala farba na fasádu aby sa dalo pokračovať v práci.

Starosta obce povedal, že je potrebné sa dnes dohodnúť či sa budú realizovať práce o ktorých sa rozprávajú alebo nie.

K zatepľovaniu fasády – dotáciu obec dostala z environmentálneho fondu, je potrebné pracovať tak, aby bol dodržaný termín odovzdania diela a predložené dokumenty k vyúčtovaniu.

Starosta obce povedal prítomným, že sám nevedel čo všetko bude toto obnášať a čo nás čaká.

Ing. Makši uviedol, že ak sa urobí do poriadku strecha tak, budova bude v poriadku na dlhú dobu.

Starosta obce informoval prítomných, že na toto všetko je možné čerpať úver s úrokovou mierou veľmi výhodnou a to 06 % p.a.. Urobil si prieskum aj v iných obciach čo sa týka prijímania úverov, nechcel obec zaťažovať prijatím úveru ale bez toho, aby obec úver prijala sa nepohneme ďalej a nebudeme vediť doriešiť situáciu tak, aby nedošlo k znehnodnoteniu majetku obce.  Eurofondy sa budú riešiť prostredníctvom VÚC, oni budú ich pridelenie prerozdeľovať, plánovacie obdobie sa začne v II. polovici roka 2021 a je potrebné, aby sme niekde začali. Ak nám banka ponúkla takúto výhodnú podmienku pre prijatie úveru, je potrebné je prijať a odsúhlasiť a nečakať na eurofondy, čo je ešte dlhá cesta. Budúcnosť je bez peňazí zlá, je potrebné peniaze riešiť cez dobré ponuky bánk.

Ing. Segeč – strecha je v zlom stave, je potrebné čo najskôr ju dať do poriadku.

Gaál Ivan – je to potrebné urobiť, o tom nie je čo už ďalej hovoriť.

Starosta obce sa preto opýtal, či niekto ešte niečo k tejto problematike chce uviesť. Nakoľko nikto nemal ďalšie návrhy ani pripomienky, táto časť bodu rokovania bola ukončená.

Starosta ďalej uviedol, že do konca roka 2020 je potrebné zrealizovať časť oddychovej zóny, na ktorú sme dostali dotáciu, na MŠ je projekt vyhodnotený a postúpený na schválenie. Do 30.11.2020 je potrebné predložiť požiadavku na dotáciu na zdravotné stredisko aby sme sa mohli uchádzať o to aby v Rapovciach bol lekár, tak to treba riešiť, lebo aj táto budova potrebuje investície. Tieto prostriedky by mali isť cez BBSK z EÚ fondov, pomoc prisľúbil pán Baculík a Janka Ťažká. V našom prípade sa bude musieť riešiť aj časť bytová. Prítomní sa zhodli na to, aby sa podala žiadosť za ZS na BBSK.

Ad 6.:Starosta obce prítomných oboznámil s možnosťou navýšenia prijatého kreditného úverového rámci v Prima banke zo 70 tis. na 100 tis. €. Prítomných oboznámil so skutočnosťou, že budeme potrebovať financie aj na spoluúčasť na projekt novej MŠ a ďalšie finančné prostriedky bude mať obec ako rezervu. K tomuto nemali prítomní žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, preto sa pristúpilo k ďalšiemu bodu rokovania.

Ad 7 .: Starosta obce prítomných informoval o možnosti chválenia bezúročnej finančnej výpomoci MF SR pre obce a mestá v dôsledku výpadku príjmov v súvislosti s pandémiou COVID 19. Pre našu obec to predstavuje čiastku 16 544 €, čo je potrebné po schválení vyčerpať do konca roka 2020 a so splácaním sa začne v roku 2024 do 2027. Prítomní nemali k tejto možnosti žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

Na záver tohto bodu rokovania predniesol svoje stanovisko k prerokovávaným témam aj HK JUDr. Gecso a konšatoval, že  obec spĺňa obidve zákonom stanovené podmienky na prijatie úveru.

Ad 8.:

Rácz Ladislav predniesol požiadavku ŠK L+M Rapovce na poskytnutie dotácie na šport – začal sa venovať deťom.

Starosta – uvítal aktivitu

Gaál Ivan – opýtal sa či platia registračky – áno

Je treba podchytiť mladých, nech to funguje, je potrebné urobiť inventúru a doplniť čo chýba, všetko je potrebné riešiť férovo, je potrebné vymaľovať šatňu, je potrebné aj na TJ budove riešiť strechu.

Starosta uviedol, že na strechu je treba cca 20 tis. €, je potrebné riešiť aj celý interiér. Povzbudil do tímovej práce, ak sa na túto dráhu dali, tak aby sa im darilo a dialo sa všetko regulérne, výbor nech sa vykreuje tak, aby pracovali takí, ktorí majú záujem, financovanie je potrebné riešiť zodpovedne v zmysle platnej legislatívy, všetky činnosti vrátane odvozu na zápasy si je treba vopred a dobre zariadiť.

Prítomní k žiadosti nemali pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

Ad 9.: V tomto bode boli prerokované nasledovné:

Peter Oravec, Zelená 2, Rapovce si podal žiadosť o vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. v sume 294,24 € čo je 30% sumy, ktorá mu bola vyplatená po odchode z centra pre detí a rodiny. Darina Šüliová prítomných oboznámila so skutočnosťou že výplata tohto príspevku môže byť obcou uhradená vo viacerých splátkach tak, aby bola uhradená do 28.2.2021 (do 6-ich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia).Prítomní nemali žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k tomu, aby sa menovanému príspevok vyplatil v splátkach.

Ján Babic, Lipovany 48 požiadal o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza pri jeho nehnuteľnosti v KÚ Rapovce, novovytvorená parcela číslo 438/2 o výmere 317 m2 na základe GP zo dňa 24.3.2020 a ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Rapovce. Žiadosť menovaný predložil z dôvodu, že má záujem o usporiadanie a zosúladenie pozemkov. Nakoľko je to pozemok hodný osobitného zreteľa a Obec má záujem o vysporiadanie pozemkov, prítomní nemali pripomienky ani pozmeňujúce iné návrhy.

Peter Baláž, Hlavná 36, Rapovce predložil žiadosť o opravu prístupovej cesty na pozemok. Prítomní po prehodnotení všetkých s touto situáciou súvisiacich skutočností odporučili aby starosta obce bol poverený rokovať s menovaným.

Erika Kozloková, Zelená 25, Rapovce si podala žiadosť na úpravu parkoviska pred prevádzkou RAP BAR, ktorú má v nájme od Obce Rapovce a tiež požiadala o preplatenie nákladov na maľovanie uvedenej prevádzky po vytopení pri prívalových dážďoch. Tieto požiadavky budú riešené komisionálne až po vybavení súpisného čísla a dovtedy sa táto žiadosť okladá.

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola vznesená požiadavka aktualizovať a predložiť na schválenie poplatky za drobné služby vykonávané Obcou pre občanov obce. Materiál bol predložený prítomným na prerokovanie. Prítomní k nemu nemali pozmeňujúce návrhy ani pripomienky.

 

Z rokovania OZ na predchádzajúcom zasadnutí bola daná požiadavka vykonať prieskum poplatkov za hrobové miesto. Prieskum bol vykonaný a bol predložený návrh na ceny poplatku za hrobové miesto na dobu 10 rokov. Tento návrh má byť spracovaný ako dodatok k VZN o cintorínskych službách a prerokovaný na najbližšom OZ.

 

Bol vykonaný prieskum o záujem postavenia jednotných garáží na ul. Zelenej. V ďalšom kroku sa rozhodne, ako bude Obec v tejto záležitosti pokračovať ďalej.

 

Darina Šüliová prítomných oboznámila s povinnosťou, že v zmysle platnej legislatívy je potrebné aby Obec uzatvorila zmluvu na odchyt a umiestnenie psvo do karanténnej stanice s inštitúciou, ktorá má na to oprávnenie. Obec takúto zmluvu navrhuje zastupiteľstvu schváliť s dodávateľom OZ Šťastné labky. K návrhu neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

 

Starosta obce predložil návrh na doplnenie sobášiacich poslanov o Ivana Gaála, ktorý tento návrh prijal a ostatní prítomní k tomuto návrhu nemali žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

 

Ad 10.: Diskusia prebiehala pri každom bode rokovania.

Ad 11.: Prítomných oboznámila s návrhom na uznesenie návrhová komisia, návrh bol jednomyselne príjatý.

Ad 12.: Záver - pretože boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Sóky Ladislav sa prítomným poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

 

V Rapovciach, 28.9.2020

 

 

Zapísala: Darina Šüliová

 

 

 

Overovatelia zápisnice:     Ing. Mário Segeč                              .....................................

                         

            

                             Ivan Gaál                                          .....................................                                      

 

 

 

 

                                                                               Ing. Ladislav Sóky

                                                              starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie

z 9.  zasadnuita Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 28.9.2020

 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

I.Konštatuje, že:

1. Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, rokovanie OZ v Rapovciach je uznášania schopné.

 

II. Berie na vedomie:

1. Všeobecné informácie podané starostom obce o dianí od posledného OZ

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ – uznesenia sú splnené resp. sa plnia

3. Stanovisko HK k prijatiu úveru, navýšeniu kreditného rámca a bezúročnej fin.výpomoci štátu.

 

III. Schvaľuje:

1. Program zasadnutia OZ

2. Návrhovú komisiu v zložení : Ľubica Palčová, Róbert Balog

    overovateľov zápisnice a uznesení  :Ing. Mário Segeč, Ivan Gaál

3. Financovanie strechy a ostatných prác z poskytnutého úveru PB za úrokovú mieru 0,6% p.a. vo výške podľa vyhodnotenia ponúk z verejného obstarávania

4. Navýšenie kreditného úverového rámca na 100 tis. € so splatnosťou do novembra 2026.

5. Prijatie bezúročnej finančnej výpomoci štátu vo výške 16 544 €

6. Dotáciu pre šport na obdobie do konca roka 2020 vo výške 1 000€

7. Príspevok na osamostatnenie pre Petra Oravca vo výške 294,24 € s dátumom uhradenia do 

    28.2.2021

8. Odkúpenie pozemku vo výmere 317m2 parcela 438/2 pre Babica Jána

9. Poplatky za drobné služby Obce pre svojich občanov

10. Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odchytu túlavých psov s OZ Šťastné labky,

     Fiľakovo

11. Za sobášiaceho poslanca Ivana Gaála.

 

IV. Poveruje:

1. Rokovaním starostu s Petrom Balážom ohľadne jeho podanej žiadosti        

 

V. Odročuje:

1. Žiadosti Eriky Kozlokovej do vyriešenia pridelenia súpisného čísla a vykonanej obhliadky na to určenou komisiou.

 

VI. Ukladá:

1. Pripraviť dodatok k VZN k cintorínskym službám, zverejniť ho tak, aby sa mohol prerokovať na ďalšom zasadnutí OZ

Termín: v texte                                          Zodpovedná: Ágoštonová Miroslava

2. Predložiť požiadavku na BBSK za zdravotné stredisko

Termín: podľa pokynov BBSK                   Zodpovedná: Pastoreková Silvia

 

Určuje:

1. Za zapisovateľku Albertovú Agnesu

 

V Rapovciach, 28.9.2020

Zapísala: Darina Šüliová

 

Overovatelia uznesení:      Ing. Mário Segeč                      .....................................

                    

                                           Ivan Gaál                                  .....................................                                      

                                                                              

                                                                                              Ing. Ladislav Sóky

                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:88
TÝŽDEŇ:371
CELKOM:203295

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:38

Slnko zapadá:20:47

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30