Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

Domový poriadok

Prvá časť
Všeobecné ustanovenia

Čl. I.
Úvodné ustanovenie

     Tento domový poriadok upravuje práva a povinnosti prenajímateľa bytového domu, a nájomníkov bytov vyplývajúce z užívania bytov, vzájomné vzťahy nájomcov bytov v dome, spôsob zabezpečenia poriadku a čistoty v dome a jeho okolí, spôsob užívania nebytových priestorov, spoločných priestorov a zariadení domu. Základné práva a povinnosti nájomníkov bytov upravuje Občiansky zákonník, zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákon 116/1990 Zb. o nájmu a podnájme nebytových priestorov.

Čl. II.
Práva a povinnosti nájomníkov bytov pri užívaní bytov

1. Nájomcovia bytov ako aj osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti, majú právo užívať byt a jeho príslušenstvo, právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu a právo využívať služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
2. Nájomca bytu má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu, rozhodovať o spoločných častiach a zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku, najmä o spôsobe ich prevádzky, údržby a opráv.
3. Nájomca bytu je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenia domu riadne a riadne využívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
4. Nájomca je povinný včas vykonať drobné opravy v byte, inak zodpovedá za škody, ktoré nesplnením povinnosti vznikli. Ich vykonanie je povinný oznámiť vlastníkovi bytu.
5. Nájomca bytu je povinný oznámiť vlastníkovi bez zbytočného odkladu potrebu väčších opráv v byte, ktoré má znášať vlastník bytu a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá neplnením tejto povinnosti vznikla.
6. Nájomca bytu má povinnosť konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti nerušil a neohrozoval ostatných nájomníkov vo výkone ich užívateľských a spoluužívateľských práv.
7. Nájomník bytu je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru, osobe oprávnenej vykonať opravu a údržbu spoločných častí a zariadení domu.
8. Nájomca bytu je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v byte alebo dome sám, jeho spolubývajúci, príp. návštevníci. Ak sa tak nestane, má vlastník domu právo po predchádzajúcom upozornení závady a poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu.

 

Čl. III.
Stavebné úpravy bytu a nebytového priestoru

Tieto úpravy vykonať nájomníkmi bytov a nebytových priestorov sú zakázané.

 

Druhá časť
Užívanie bytového domu

Čl. I.
Pokoj v dome

1. Nájomca bytu a osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti, ako aj iné osoby zdržiavajúce sa v dome, sú povinní správať sa tak, aby nerušili ostatných nájomcov bytov nadmerným hlukom, nerobili výtržnosti, ani inak nezhoršovali podmienky riadneho užívania bytov.

 

2. Nočný kľud je stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod. V tomto čase nie je povolené vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala nadmerný hluk. V tomto čase nie je dovolené hrať na hudobných nástrojoch, spievať, hlučne sa zabávať.
3. Nájomca bytu je povinný v tomto čase stíšiť televízne, rozhlasové a ostatné audiovizuálne zariadenia na izbovú počuteľnosť.
4. Nájomca je povinný postarať sa o odrušenie činnosti elektrických spotrebičov, ak tieto rušia príjem rozhlasových a televíznych prijímačov v ostatných bytoch.
5. Priestupky proti ustanoveniu domového poriadku sa budú riešiť cestou bytovej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Rapovciach. Závažnejšie priestupky možno stíhať v zmysle platných predpisov
6. Nájomca bytu má možnosť vykonávať drobné opravy a úpravy v byte len v čase od 8.00 hod do 18.00 hod. v dňoch pondelok – sobota, s výnimkou štátnych sviatkov .


Čl. IV.
Poriadok a čistota v dome a jeho okolí

1. Čistotu a poriadok v spoločných častiach a zariadeniach domu, ako aj okolí domu zabezpečujú  nájomcovia bývajúci v dome. Za týmto účelom  sa rozumejú tieto práce:
zametanie a umývanie schodov a chodieb, čistenie schodišťových okien, spoločne užívaných miestností a priestorov a zariadení,
čistenie a udržiavanie schodnosti chodníkov a prístupových ciest k domu a k jeho spoločným zariadeniam /zametanie, odpratávanie snehu/, udržiavanie a ochrana zelene.

2. Všetky vyššie uvedené činnosti vykonávajú nájomcovia bytov svojpomocne, podľa rozpisu, na ktorom sa dohodli.
3. Bežné upratovanie vchodov, chodieb a schodíšť je potrebné vykonávať 1x týždenne. Aspoň raz štvrťročne treba čistiť okná, osvetľovacie telesá.
4. Nájomca je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstrániť väčšie znečistenie spoločných priestorov, ktoré spôsobil sám, resp. jeho návšteva.
5. Nájomca je povinný triediť a zhromažďovať komunálny odpad a jeho jednotlivé zložky ukladaním do vyhradených kontajnerov, zberných nádob, príp. miest na to určených, pričom sa riadi všeobecno-záväzným nariadením obce.
6. Nájomca nesmie znečisťovať stanovište kontajnerov, nesmie poškodzovať zberné nádoby, ich označenie, ani ich premiestňovať zo stanovišťa.
7. Nájomca nesmie znemožniť /napr. parkovanie auta/ vykonanie pravidelného odvozu odpadu.
8. Nájomca nesmie do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad ukladať horúci popol, uhynuté zvieratá , horľavý, výbušný odpad a odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie ostatných spoluobčanov.
9. Nájomca nesmie odhadzovať odpady do kanalizačných zariadení /záchody, výlevky/, vyhadzovať odpad z okien, kŕmiť vtáctvo a túlavé zvieratá.
10. V komunikačných priestoroch domu /schodiská, chodby/ nie je dovolené uskladňovať akýkoľvek odpad, nábytok a iný nadrozmerný odpad, ktorý by bránil v únikovej ceste v prípade požiaru a živelnej pohromy.
11. Nie je dovolené sušiť bielizeň na oknách, zábradliach.

Čl. V.
Informačné zariadenia v dome

1. Nájomca je povinný označiť svoj byt  ako aj priestory určené ako príslušenstvo k bytu svojím menom.

2. Vlastník bytového domu  po dohode s nájomcami bytov  umiestni  na viditeľnom mieste závesnú nástenku, na ktorej sa podávajú rôzne oznamy a informácie /čísla bytov a zoznam nájomníkov, harmonogram upratovania, telefónne čísla domovníka, vlastníka bytového domu, tiesňové volania, umiestnenie domových uzáverov vody, plynu kúrenia.../
3. Vlastník zabezpečí označenie na hlavný uzáver vody, plynu, elektrickej energie a hlavný vodomer.


Čl. VI.
Prášenie a čistenie predmetov

1. Koberce, rohožky, periny, matrace a pod. je dovolené prášiť iba na miestach na to určených v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.
2. Vytriasať, prášiť alebo zhadzovať z balkónov alebo okien akékoľvek predmety je zakázané.
3. Na chodbách, schodiskách, čistiť obuv, šatstvo a iné predmety je zakázané.
4. Fajčenie na chodbách, v spoločných priestoroch, suterénoch je zakázané. Porušenie tohto zákazu bude považované za hrubé porušenie Domového poriadku a zákona č. 377/2004 Z.z. v platnom znení.


Čl. VII.
Vyvesovanie a vykladanie vecí

1. V oknách a na balkónoch nie je dovolené vyvesovať prípadne vykladať bielizeň, periny alebo iné nevhodné predmety, nečisté alebo zapáchajúce predmety.
2. Kvetiny v oknách a na balkónoch musia byť zabezpečené proti pádu. Pri ich zalievaní nesmie pretekajúca vody poškodzovať alebo znečisťovať budovu, prípadne osobný majetok občanov.

 

Čl. VIII.
Užívanie spoločných priestorov

1. Spoločné priestory v dome môžu nájomníci bytov užívať len na účel, na ktorý boli prvotne určené. V spoločných priestoroch domu nesmú byť umiestňované materiály a predmety ohrozujúce bezpečnosť nájomcov bytov a ktoré by mohli vyvolať nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu.

Čl. IX.
Chov domácich zvierat

Chovať resp. mať v držbe psov, mačky a iné zvieratá je prísne zakázané.

 


Čl. X.
Televízne, rozhlasové antény a iné telekomunikačné zariadenia

1. Súkromné televízne, rozhlasové a satelitné antény a iné telekomunikačné zariadenia na vonkajšej fasáde je možné zriaďovať len na základe súhlasu vlastníka domu.

 

Čl. XI.
Ostatné zariadenia v dome, bezpečnostné opatrenia

1. Hlavné uzávery plynu a vody musia byť označené dobre viditeľnými orientačnými nápismi.
2. Požiarno – bezpečnostné opatrenia:
1. Povinnosťou je:
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) zabezpečiť pravidelné vykonávanie prehliadok a revízií vyhradených technických zariadení,
d) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch alebo priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní.

 

2. Zakazuje sa:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
c)   vyvolávať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

Čl. XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento domový poriadok bol schválený vlastníkom bytu – Obcou Rapovce 
dňa 26.9.2011 a je záväzný pre všetkých  nájomcov bytov nebytových priestorov v dome, ako aj pre osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome.
2. Účinnosť nadobúda dňom 1.10.2011.


V Rapovciach, september 2011

     

Za vlastníka bytového domu:
PaedDr. Ivan Eibner
starosta obce

domovy_poriadok.doc (61,5 kB)

Obec

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:124
TÝŽDEŇ:441
CELKOM:206856

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Psie dni majú najviac múch.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:57

Slnko zapadá:20:37

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Bohuslav, Božislav, Svorad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4