Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zrušenie Pobytu


Ohlasovňa pobytu trvalý pobyt zruší na základe
§ 7  496/2008 Z.z. o hlásení pobyt a registri obyvateľstva

a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých   alebo nesprávne uvedených  
   skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného
    alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného
   súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,5a)
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu,
   ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne
  užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo
  nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
g) ak budova zanikla.

zrusenie_pobytu.doc (22,5 kB)