Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

OZ september 2019

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 11.9.2019

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

konaného dňa 11.9.2019

 

 

1/Otvorenie

Starosta obce:

Prívítal prítomných členov poslaneckého zboru, zamestnancov obecného úradu a všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach zvolaného v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Po preskúmaní prezenčnej listiny bolo konštatované, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je zasadnutie uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci: Balog Róbert, Juhászová Marcela, Palčová Ľubica, Ing. Segeč Mário , Bozová Angelika

Ospravedlnení: Gaál Ivan, Baumann Karol

 

Návrh programu, ktorým by sa malo dnešné rokovanie riadiť.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

 2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení, návrhovej komisie a určenie zapisovateľky pre zasadnutie OZ

 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.

 5. Informácie starostu obce

 6. Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2008 – poplatok za čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky úhrady

 7. Rôzne

 8. Diskusia

 9. Návrh na uznesenie

 10. Záver

 

K predloženému návrhu programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, preto rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadilo týmto programom.

 

Ad 1.: Otvorenie rokovania Obecného zastupiteľstva v Rapovciach vykonal Ing. Sóky, starosta obce.

Ad 2.: Za overovateľov zápisnice a uznesení Ing. Sóky, starosta obce navrhol poslancov Palčovú Ľubicu a Baloga Róberta, za členov návrhovej komisie Bozovú Angeliku a Juhászovú Marcelu.

K návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, boli jednomyselne schválení za overovateľov a členov návrhovej komisie.

Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ určil Ing. Sóky, starosta obce Šüliovú Darinu.

Ad 4.: Ing. Sóky Ladislav, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ - uznesenia sú splnené resp. sa plnia.

Ad 5.: V tomto bode informoval prítomných starosta obce o aktivitách a skutočnostiach ktoré sa udiali od posledného zasadnutia OZ – wifi lavičky v počte 2 ks máme schválené z Bruselu, umiestniť by sme ich chceli pri obecnom úrade a pri základnej škole, aby boli pod kamerami.

Nájomné byty od p. Váradyho – či ich budeme riešiť alebo nie – po rozprave sa uzniesli prítomní, že teraz ich riešiť Obec nebude.

Ďalej informoval o transfere na cyklotrasu vo výške 100 tis. €. Cyklotrasa by mala viesť od železničnej stanice v Lučenci, cez Mikušovce do Rapoviec, po hrádzi Ipľa by išla z Mikušoviec do Rapoviec, koniec cyklotrasy by bol v Rapovciach pri bufete na križovatke Hlavnej ul. a Fiľakovskej ulice. Projekt je hotový. Ak sa budeme v tomto projekte realizovať ako Obec, je potrebné vysporiadať pozemky. Pri tomto projekte bude nápomocná p. Ráczová z MsÚ LC. HK Obce Rapovce JUDr. Gecso Norbert poukázal na výšku sumy, ktorá je na celú cyklotrasu pravdepodobne nepostačujúca a treba účasť Obce na tomto projekte zvážiť.

Je výzva na obstaranie nabíjačiek na elektromobily. Firma z Detvy ich robí, jedna stojí cca 5 tis. €, či by sme mali záujem o dve, patrí to pod SSE, momentálne je výzva s 5 % spoluúčasťou.

Oddychová zóna – vykonávajú sa práce na obecnom dome – oprave strechy– z dotácie ktorú sme na tento účel dostali, ďalšiu dotáciu vo výške 11 tis. € nám schválila vláda na výjazdovom rokovaní vo Fiľakove tiež určenú na oddychovú zónu.

Požiarnikom sa vybudovala dráha na tréningy a cvičenia pri budove hasičskej zbrojnice.

MFI ponúkol základnej škole na ich športové aktivity, riaditeľka ZŠ mla pripomienky, že kým sa oni tam presunú a ako ho budú využívať, že zatiaľ zo strany školy nie je záujem.

Pani Nociarová napísala knihu o Rapovciach, bolo by dobre, keby sa 2-3 poslanci ujali tejto knihy aby ju prešli, čo je tam s cieľom vykonania korektúry.

Agoštonová Miroslava uviedla, že pri jej písaní p. Nociarová čerpala veľa údajov z Drenkovej knihy.

Starosta poukázal na to, že je potrebné prehodnotiť 10-20 rokov dozadu, treba toto obdobie "učesať" aby dielo reprezentovalo aj našu obec. Agoštonová Miroslava navrhla, aby sa vytlačila posledná verzia a aby sa každý poslanec k nej vyjadril.

K projektu MŠ uviedol, že je už na Mvnútra, v projekte sú zahrnuté 2 žumpy, parkovisko je situované na mieste, kde stála "stará škola".

Pracuje sa na projekte "Rekonštrukcia chodníkov a Petöfiho ul.". Na takomto projekte už pracujú aj v obci Mučín, peniaze čo dá štát je len na polovičnú čiastku nákladov, ostatné by sme museli dať z vlastného rozpočtu. Obec Mučín od tohto projektu odstúpila. Starosta uviedol, že o tejto problematike budeme rokovať po ukončení resp.schválení projektu na MŠ.

Verejné osvetlenie – prídu z Prešova opraviť a nastaviť svietidlá.

Ad 6.: Šüliová Darina predložila prítomným návrh dodatku č. 5 k VZN 3/2008 k poplatku za čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky úhrady.

K predmetnému dodatku nemali prítomní žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

Ad 7.: V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti na pridelenie uvoľneného sociálneho bytu po Balogovej Lýdii. Boli prerokované 4 žiadosti – Demeová Nikoleta, Horváthová Jesika, Botošová Alžbeta, Tóthová Vladimíra. Zastupiteľstvo rozhodlo na základe zohľadnenia všetkých informácií a skutočností o pridelení bytu pre Jesiku Horváthovú. K prideľovaniu bytov v sociálnych bytovkách mal pripomienku Ing. Segeč Mário, ktorému sa nepáčilo, že neboli prizvaní všetci žiadatelia. Agoštonová Miroslava uviedla, že najlešpie by bolo, aby bola zvolená bytová komisia. Ing. Segeč povedal, že je potrebné sa dohodnúť, ako sa to bude riešiť dobudúcna.

Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia fi Teatro, ktorí prítomných oboznámili s tým, že majú záujem vybudovať optickú siet v celej obci zdarma namontovaním na el. Stĺpy. Odprezentovali aj výšku poplatkov, ak bude mať obyvateľ obce záujem sa na túto sieť pripojiť. Pre obecné budovy bude pripojenie zdarma. Prítomní túto aktivitu fi schválili.

Bozová Angelika poukázala na skutočnosť, že v priestoroch autobusových zastávok prespávajú cudzí, je potrebné aby tieto priestori častejšie kontrolovali zamestnanci MOPS.

Ďalej poukázala na to, že pani Lakatošová Katarína má neupravený živý plot, nie je vidieť na križovatke v ulici a treba ju osloviť, aby si ho dala do poriadku nakoľko tam došlo k nehode, keď do učiteľky MŠ nabúralo auto. Opakovane žiadala osadenie zrkadla na križovatku Štúrova a Hlavná.

Ad 8.:Ku každému bodu programu bola diskusia hneď pri jeho prerokovávaní.

Ad 9.:Prítomných oboznámila s návrhom na uznesenie návrhová komisia, návrh bol jednomyselne príjatý.

Ad 10.: Záver - pretože boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Sóky Ladislav sa prítomným poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

 

V Rapovciach, 11.9.2019

 

 

Zapísala: Šüliová Darina

 

 

Overovatelia zápisnice: Palčová Ľubica .....................................

 

Balog Róbert .....................................

 

 

 

 

Ing. Ladislav Sóky

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie

zo 4. zasadnuita Obecného zastupiteľstva v Rapovciach dňa 11.9.2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach

 

I.Konštatuje, že:

1. Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, rokovanie OZ v Rapovciach je uznášania schopné.

II. Berie na vedomie:

 1. Všeobecné informácie podané starostom obce o dianí od posledného OZ

 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ – uznesenia sú splnené resp. sa

plnia

III. Schvaľuje:

1. Program zasadnutia OZ

2. Návrhovú komisiu v zložení : Bozová Angelika, Juhászová Marcela

overovateľov zápisnice a uznesení : Palčová Ľubica, Balog Róbert

3. Vybudovanie optickej siete v celej obci firmou Teatro

4. Dodatok č. 5 k VZN 3/2008

5. Pridelenie voľného sociálneho bytu pre Jesiku Horváthovú

IV. Neschvaľuje:

1. Riešenie nájomných sociálnych bytov na ul. Zelenej.

V. Poveruje:

1. Rokovaním starostu obce k cyklotrase a k nabíjačkám k elektromobilom

VI. Ukladá:

1. Pripomienkovať knihu p. Nociarovej

Zodpovední: poslanci OZ v Rapovciach

 

2. Upozorniť dlžníkov v sociálnych bytoch o úhradu nedoplatkov do 31.12.2019

Termín: ihneď Zodpovední: zamestnanci OcU

 

3. Kontrolovať autobusové zastávky vo večerných hodinách viackrát.

Termín: ihneď Zodpovední: zamestnanci OcU - MOPS

 

4. Upozorniť písomne p. Lakatošovú Katarínu na úpravu zeleného živého platu z dôvodu neprehľadnej cesty – krizovatky v ulici Štúrovej.

Termín: ihneď Zodpovední: zamestnanci OcU

 

VII. Určuje:

1. Za zapisovateľku Šüliovú Darinu

 

 

V Rapovciach, 11.9.2019

Zapísala: Šüliová Darina

 

Overovatelia zápisnice: Palčová Ľubica .....................................

 

Balog Róbert .....................................

 

 

 

Ing. Ladislav Sóky

starosta obce

Samospráva

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:124
TÝŽDEŇ:441
CELKOM:206856

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Veľa hríbov v júni sýpky nenaplní.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:57

Slnko zapadá:20:37

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Bohuslav, Božislav, Svorad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4