Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pridelenie (zrušenie) súpisného a orientačného čísla


Obec Rapovce v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:
k určeniu súpisného a orientačného čísla:

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla k vydaniu takéhoto Rozhodnutia je potrebné vypísať: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (viď Príloha_01).


k zrušeniu súpisného a orientačného čísla:

Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla k vydaniu tohto Rozhodnutia je potrebné vypísať:
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (viď Príloha_02).


Tabuľku so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady Obec Rapovce. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom  a tabuľku  s orientačným číslom.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo01) / (tlačivo02)
  • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
  • Geometrický plán /zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia/

 

Doba vybavenia:
do 30 dní


Poplatok:
bez poplatku