Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľba hlavného kontrolóra

Typ: ostatné
Obec Rapovce vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce

                                                   OBEC RAPOVCE

Hlavná 99 , 985 31 Rapovce

č.tel.047/4398100, fax 047/4398100,

e-mail: rapovce@dkn.sk

 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Rapovciach uznesením č. 21/2018 zo dňa 17.09.2018, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce

 

Určuje sa deň konania voľby na deň 14.12.2018o 17:00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 20 % mesačného pracovného času – t.j. 7,5 hod. týždenne.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku na Obecnom úrade v Rapovciach v zalepenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. do 30.11.2018 do 13:00 hod.

 

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

 

1/ Kandidát musí spĺňať kvalifikačný predpoklad – minimálne úplné stredné vzdelanie, kandidát preukazuje osvedčeným odpisom vysvedčenia /diplomu/.

 

2/ Kandidát musí byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný,

- spôsobilosť na právne úkony preukáže čestným vyhlásením,

  • bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

 

Iné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

  • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,

  • práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, Internet),

  • flexibilnosť,

  • zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,

  • prax vo verejnej alebo štátnej správe a prax v riadacej, ekonomickej, právnej alebo kontrolnej činnosti minimálne 5 rokov – preukazuje profesijným životopisom.

 

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Rapovce:

Osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie

Informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Rapovciach.

 

V prípade zvolenia kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra, stáva sa zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca /zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme/, nesmie podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného

 

zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu.

 

Pred konaním voľby hlavného kontrolóra, preskúma podané prihlášky kandidátov komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorú určí obecné zastupiteľstvo pri vyhlásení voľby a starostu obce. Preskúmaním sa zisťuje úplnosť prihlášky, dodržanie termínu a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra.

 

 

V Rapovciach, dňa 08.11.2018

 

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 9. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 11. 2018 14:31
Autor: