Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predmetom realizovanej zákazky je výstavba „Multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a príslušenstvom“ v zmysle podmienok uvedených v Projektovej dokumentácií, výkresoch, technických listoch a materiáloch a výkaze výmer. Ide o kompletnú dodávku a montáž certifikovaného umelého trávnika - vlákno PE monofilamentné zelená,červená + 10% odrezky, výška vlákna 20 mm, D tex 11000/8, šírka vlasu 1mm , hrúbka vlákna 230 μm, hustota koncov 335952/m2, celková hmotnosť trávnika je min. 2212 gr./m2, výplň kremičitý piesok sušený 28kg/m2 vrátane čiarovania. Mantinelový systém s vysokou mierou odolnosti voči poveternostným vplyvom s ochrannými sieťami, osvetlenie a rozvody NN. Športové vybavenie tvoria bránky 3x2 m Al, Zn multifunkčné stĺpiky na volejbal, tenis s príslušenstvom. Kompletný rozsah vrátane minimálnych požadovaných technických podmienok a parametrov diela je v projektovej dokumentácii, ktorá je v prílohe Výzvy.