Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľba hlavného kontrolóra obce

Voľba hlavného kontrolóra obceVytlačiť
 

OBEC RAPOVCE

Hlavná 99 , 985 31 Rapovce

č.tel.047/4398100, fax 047/4398100,

e-mail: rapovce@dkn.sk


 

         Obecné zastupiteľstvo v  Rapovciach uznesením č. 10/2016 zo dňa 15.12.2016, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/

 

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce

 

z dôvodu, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.03.2017 nedošlo k platnému zvoleniu hlavného kontrolóra obce podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení.

Určuje sa deň konania voľby na deň 09.05.2017 o 17:00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rapovciach.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 30 % mesačného pracovného času – t.j. 11,25 hod. mesačne /týždenne/.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku na Obecnom úrade v Rapovciach v zalepenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. do 25.04.2017 do 13:00 hod.

 

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

1/ Kandidát musí spĺňať kvalifikačný predpoklad – minimálne úplné stredné vzdelanie, kandidát preukazuje osvedčeným odpisom vysvedčenia /diplomu/.

2/ Kandidát musí byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný,

- spôsobilosť na právne úkony preukáže čestným vyhlásením,

bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

 

Iné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,

práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, Internet),

flexibilnosť,

zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,

prax vo verejnej alebo štátnej správe a prax v riadacej, ekonomickej, právnej alebo kontrolnej činnosti minimálne 5 rokov – preukazuje profesijným životopisom.

 

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Rapovce:

Osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie

Informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Rapovciach.

V prípade zvolenia kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra, stáva sa zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca /zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme/, nesmie podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu.

 

Pred konaním voľby hlavného kontrolóra, preskúma podané prihlášky kandidátov komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorú určí obecné zastupiteľstvo pri vyhlásení voľby a starostu obce. Preskúmaním sa zisťuje úplnosť prihlášky, dodržanie termínu a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra.

 

 

V Rapovciach, dňa 29.03.2017

 


 
 

dnes je: 20.9.2017

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

webygroup

Úvodná stránka